Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Eosinofil esofagit

FÖRFATTARE

Med dr, specialistläkare Helen Larsson, ÖNH-kliniken/NÄL

GRANSKARE

Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping

UPPDATERAD

2020-11-17

SPECIALITET
INNEHÅLL
BAKGRUND
 

Eosinofil esofagit (EoE) är en eosinofil inflammation i esofagusslemhinnan vars huvudsymtom är sväljningsbesvär.

EoE är en kronisk sjukdom med fluktuerande förlopp där etiologin inte säkert ännu är fastställd, men den uppfattas vara triggad av födoämnesallergen. Både barn och vuxna kan drabbas och diagnosen ställs vanligast hos barn i tonåren och hos vuxna i åldern 30–50 år. Tillståndet är vanligare bland män (3:1)1.

EoE kallas även för ”allergisk matstrupe” och har varit känd sedan ca 20 år. Samtidig förekomst av annan allergi/atopi förekommer i upp till 80 %1–4.
Incidensen/prevalensen är liksom för andra allergiska sjukdomar ökande och det finns studier som visar på att den i Sverige kan vara så hög som 0,5–1 %5. Bland patienter som genomgått övre endoskopi har frekvensen av EoE visat sig vara 7 %, bland de med samtidig dysfagi 22 % och bland patienter med födoämnesobstruktion i esofagus 50 %1,6.

För diagnos krävs esofageala symtom (hos vuxna oftast sväljningsbesvär) samt en eosinofil inflammation i esofagusslemhinnan (> 15 eosinofiler/HPF) vilket kräver biopsier via esofagoskopi1-2.


 

SYMTOM
 

Endast i undantagsfall leder sjukdomen till viktnedgång och nedsatt allmäntillstånd (alarmsymtom) – då bör tumör uteslutas skyndsamt.
 

 • Esofageala sväljningsbesvär
  Patienten beskriver ofta hur maten går trögt ner i magen, s k upphakningar.
   
 • Födoämnesobstruktion
  I upp till 50 % finns en bakomliggande EoE. Dessa patienter bör därför alltid biopseras!
   
 • Reflux
  Kan vara en del i den esofageala dysfunktionen men patienten kan också ha två diagnoser.
   
 • Bröstsmärta

Barn har en något annorlunda symtombild med:
 

 • Refluxliknande symtom
 • Sväljningsbesvär
 • Kräkningar
 • Magsmärtor
 • Matvägran
 • Påverkad vikt och längdtillväxt


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • Refluxesofagit
 • Tumör
 • Akalasi
 • Striktur
 • Esofageal spasm


UTREDNING
 

Anamnes
 

 • Kartlägg symtombild
 • Har patienten någon annan allergi?

Undersökningar
 

 • Esofagoskopi
  Alla patienter med symtom som inger misstanke om EoE bör esofagoskoperas och biopseras. Tre biopsier tas från vardera proximala och distala esofagus. Antal eosinofiler/HPF efterfrågas specifikt på PAD-remissen. Biopsier tas alltid från ventrikel och duodenum hos barn samt hos vuxna vid symtom från mag-tarmkanalen. I 25 % av fallen ser slemhinnan helt normal ut. I 75 % av fallen ses typiska tecken till EoE:

  - Trakealisering
  - Längsgående fåror
  - Skör slemhinna
  - Vita plack
  - ”Small caliber esophagus
   
 • Pricktest
  För utredning av patientens övriga allergier (som troligtvis inte är kausala för EoE)
   
 • Spirometri
  Vid andningspåverkan


BEHANDLING
 

Hittills har behandlingen baserats på klinisk erfarenhet med stöd från expertkonsensus i såväl USA som Europa som är baserat på stark evidens för histologisk och klinisk effekt av peroral topikal kortikosteroidbehandling, protonpumpshämmare och eliminationsdieter (i nämnd ordning)1,2,4,7. Sedan några år finns ett godkänt läkemedel för EoE i delar av Europa och som nu sedan juni 2019 även är godkänt för förskrivning i Sverige, nämligen Jorveza som är en munsönderfallande tablett innehållande budesonid 1 mg8,9.

Therapeutic algorithm proposed for eosinophilic esophagitis in clinical practice.


Topikal behandling

Topikal behandling med kortison ger klinisk och histologisk remission i upp till 90 %. Oral/esofageal candidos finns beskrivet som biverkan i < 10 % (vid candidainfektion rekommenderas 2 veckors behandling med nystatin).

Till vuxna ges en av följande:
 

 • Budesonid munsönderfallande tablett (Jorveza) 2 mg/dag fördelat på 2 doser (1 mg x 2). Behandlingstid 6 veckor, kan förlängas i ytterligare 6 veckor vid utebliven remission.

  Efter intag av läkemedel bör patienten inte dricka eller äta något på minst 30 minuter, helst längre. Patienten bör informeras om att det är viktigt att inte skölja bort effekten i matstrupen. Därav är den viktigaste tabletten den som tas på kvällen, efter munhygien, som ger lång effekt nattetid.

Spraybehandling med klinisk god erfarenhet med stöd av internationell expertkonsensus:
 

Barn ges en av följande:
 

Protonpumpshämmare

Protonpumpshämmare – är enkla att administrera men ger klinisk och histologisk remission hos endast ca 50 % av EoE-patienterna. T ex omeprazol 20 mg x 2, 8 veckors behandling.


Eliminationsdiet

“6-food elimination diet” har visat god histologisk och symtomatisk utläkning hos > 70 %, bland både barn och vuxna10. Det krävs dock upprepade esofagoskopier då den kliniska nyttan av allergitester för identifiering av livsmedelstriggers hos EoE-patienter är låg. Handläggningen bygger istället på att identifiera allergenet genom elimination/provokation.


Kirurgisk behandling

Hos patienter som trots anti-inflammatorisk behandling har en kvarstående esofageal striktur kan dilatation övervägas. 75 % förbättras i sin dysfagi. Risken för perforation är < 1 %1.


 

UPPFÖLJNING
 

EoE är en kronisk sjukdom som med tid kan leda till fibrotisering och strikturering av esofagusväggen. Sjukdomen har ett flukturerande förlopp och det är viktigt att patienten vet var denne ska vända sig när symtomen ev. förvärras. Esofagoskopi med biopsi bör då erbjudas för att utvärdera graden av inflammation.

Efter behandling (oavsett typ) bör patienten följas upp. Optimalt är att efter varje behandlingstid göra ny skopi för att utvärdera den histopatologiska effekten och bedöma vilken behandling som passar för just denna patienten oavsett klinisk/symtomatisk effekt. Vid utebliven symtomlindring bör alltid ny skopi genomföras


 

PROGNOS
 

EoE är en kronisk sjukdom med flukturerande symtomförlopp. Det finns inga hållpunkter för att EoE är ett premalignt tillstånd. Det finns ännu få långtidsuppföljningar i denna patientgrupp.

 

ICD-10

Eosinofil esofagit K20.9A

 

Referenser
 

 1. Alfredo J Lucendo, Javier Molina-Infante, Ángel Arias, Ulrike von Arnim, Albert J Bredenoord, Christian Bussmann, Jorge Amil Dias,8 Mogens Bove, Jesús González-Cervera, Helen Larsson, Stephan Miehlke, Alexandra Papadopoulou, Joaquín Rodríguez-Sánchez, Alberto Ravelli, Jukka Ronkainen, Cecilio Santander, Alain M Schoepfer, Martin A Storr, Ingrid Terreehorst, Alex Straumann, and Stephen E Attwood. Guidelines on eosinophilic esophagitis: evidence-based statements and recommendations for diagnosis and management in children and adults. United European Gastroenterol J. 2017 Apr; 5(3): 335-358. Länk
   
 2. Dellon ES, Gonsalves N, Hirano I, Furuta GT, Liacouras CA, Katzka DA. ACG clinical guideline: Evidenced based approach to the diagnosis and management of esophageal eosinophilia and eosinophilic esophagitis (EoE). Am J Gastroenterol 2013; 108(5): 679-92; quiz 93. Länk
   
 3. Liacouras CA, Markowitz JE. Eosinophilic esophagitis. New York: Humana Press, 2012.
   
 4. Liacouras CA, Furuta GT, Hirano I, et al. Eosinophilic esophagitis: updated consensus recommendations for children and adults. J Allergy Clin Immunol 2011; 128(1): 3-20 e6; quiz 1-2. Länk
   
 5. Ronkainen J, Talley NJ, Aro P, et al. Prevalence of oesophageal eosinophils and eosinophilic oesophagitis in adults: the population-based Kalixanda study. Gut 2007; 56(5): 615-20. Länk
   
 6. Dellon ES. Epidemiology of eosinophilic esophagitis. Gastroenterol Clin North Am 2014; 43(2): 201-18. Länk
   
 7. Papadopoulou A, Koletzko S, Heuschkel R, et al. Management guidelines of eosinophilic esophagitis in childhood. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2014; 58(1): 107-18. Länk
   
 8. Miehlke S, Hruz P, Vieth M, et al. A randomised, double-blind trial comparing budesonide formulations and dosages for short-term treatment of eosinophilic oesophagitis. Gut 2016;65:390–399. Länk
   
 9. Fass.se Jorveza Länk
   
 10. Arias A, Gonzalez-Cervera J, Tenias JM, Lucendo AJ. Efficacy of dietary interventions for inducing histologic remission in patients with eosinophilic esophagitis: a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2014; 146(7): 1639-48. Länk
   
 11. Mer information hittas på: https://eureos.online

COPYRIGHT © INTERNETMEDICIN AB

Kommentera >>

Tack för din kommentar!


Prenumerera på våra nyhetsbrev