Nytt läkemedel godkänt

Beovu®
(brolucizumab)

För behandling av vuxna med neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

Läs mer

Det enda anti-VEGF som är rekommenderat för dosering var 12:e vecka direkt efter laddningsfasen1,2,3

Hos patienter utan sjukdomsaktivitet bör behandling var 3:e månad övervägas. Hos patienter med sjukdomsaktivitet* bör behandling varannan månad övervägas.

*Sjukdomsaktivitet bedömdes baserat på förändringar av synskärpa och/eller anatomiska parametrar

Läs mer

Vi finns redo för dina frågor, när du har tid och möjlighet

För att inte belasta sjukvården under pandemin har vi paketerat om den fysiska presentationen och erbjuder i stället ett kort virtuellt möte.

Jenny

Urban

Åsa

Boka möte

1. Beovu SPC 13 februari 2020. 2. Eylea SPC, maj 2019.
3. Lucentis SPC, december 2019

Beovu® (brolucizumab), 120 mg/ml injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Endast avsedd för intravitreal användning, dvs injektion i ögats glaskropp. Rx, EF. Användning och indikation: Brolucizumab är ett humaniserat monoklonalt enkelkedjigt Fv antikroppsfragment (scFv) riktat mot human vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (VEGF-A). Beovu är avsett till vuxna för behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Okulär eller periokulär infektion. Aktiv intraokulär inflammation. Varningar och försiktighet: intraokulär inflammation, endoftalmit, traumatisk katarakt, näthinneavlossning samt ocklusion av retinalartär relaterad till ingreppet och övergående ökning av intraokulärt tryck. Bör inte användas under graviditet och amning. ATC-kod: S01LA06. För fullständig information, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2020-02-13. Vid frågor kontakta Novartis medicinska information via växel 08-732 32 00 (telefontid 09.00-15.00) eller epost: medinfo.se@novartis.com. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

SE2005042920