Användarvänlig spruta

Se instruktionsfilm och få
ytterligare information om Injexate® här

Injexate (metotrexat) 50 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta. Folsyraanalog. Rx. F. L04AX03. Indikationer: 1. Behandling av aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter. 2. Behandling av polyartritiska former av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit, när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) gett inadekvat svar. 3. Behandling av svår terapiresistent handikappande psoriasis som inte svarar adekvat på andra terapiformer såsom fototerapi, PUVA och retinoider, och svår psoriasisartrit hos vuxna patienter. 4. Behandling av lindrig till måttlig Crohns sjukdom, antingen ensamt eller i kombination med kortikosteroider, hos vuxna patienter refraktära eller intoleranta mot tiopuriner. Kontraindikationer: Överkänslighet mot metotrexat eller något av hjälpämnena natriumklorid, natriumhydroxid, svår leverinsufficiens, alkoholmissbruk, svårt nedsatt njurfunktion, befintlig bloddyskrasi, allvarliga akuta eller kroniska infektioner, sår i munhålan och känd aktiv magsårssjukdom, graviditet och amning, samtidig vaccinering med levande vacciner. Varningar och försiktighet: Patienter måste få tydlig information om att behandlingen ska administreras en gång i veckan, inte varje dag. Patienter som får behandling bör övervakas på lämpligt sätt så att tecken på toxiska effekter eller biverkningar kan upptäckas och bedömas med minsta tänkbara dröjsmål. Därför bör metotrexat endast administreras av, eller under överinseende av, läkare med kunskaper om och erfarenhet av användning av behandling med antimetaboliter. På grund av risken för allvarliga eller till och med dödliga toxiska reaktioner bör patienten få fullständig information av läkaren om de risker som finns och de rekommenderade säkerhetsåtgärderna. Användning till barn < 3 år rekommenderas inte på grund av otillräckliga data avseende säkerhet och effekt för denna population. Förpackningstyp och innehåll: Förpackning: Förfyllda sprutor av färglöst glas (typ I) som rymmer 1 ml och har en fast nål med ett styvt nålskydd. Ytterligare förfyllda sprutor med fast nålskydd. Förpackningsstorlekar: För 0,15 ml, 0,20 ml, 0,25 ml, 0,30 ml, 0,35 ml, 0,40 ml, 0,45 ml, 0,50 ml och 0,60 ml: förpackningsstorlekar innehållande 1 förfylld spruta med fast nålskydd. Vnr: 059844, 531168, 385756, 466454, 579820, 567809, 532232, 486559, 090032. För 0,15 ml; 0,20 ml, 0,30 ml, 0,40 ml och 0,50 ml: förpackningsstorlekar innehållande 6 förfyllda sprutor med fast nålskydd. Vnr: 191211, 572382, 495996, 453185, 499637. För fullständig information (SPC) samt pris, se: www.fass.se. Datum för senaste uppdaterad SPC: 2018-09-25. Accord Healthcare AB, Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna, www.accord-healthcare.se SE/MTX/007/09/18