Pelgraz® (pegfilgrastim)

En biosimilar från Accord Healthcare

För fullständig produktresumé besök fass.se

Pelgraz® (pegfilgrastim) - En dos

  • Hjälper till att bibehålla planerad behandlingsregim, vilket är en avgörande överlevnadsfaktor vid kemoterapi1,2
  • En dos per behandlingscykel underlättar behandlingen och minskar risken för felaktig användning jämfört med kortverkande G-CSF3,4
  • Bevisad biosimilaritet med referensprodukten5,6,7

Referenser:

  1. Chirivella I, Bermejo B, Insa A, et al. Optimal delivery of anthracycline-based chemotherapy in the adjuvant setting improves outcome of breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat. 2009; 114:479-484.
  2. Kourlaba G, Dimopoulos MA, Pectasides D, et al. Comparison of filgrastim and pegfilgrastim to prevent neutropenia and maintain dose intensity of adjuvant chemotherapy in patients with breast cancer. Supportive Care Cancer. 2015; 23(7): 2045–2051.
  3. Holmes FA, Jones SE, O’Shaughnessy J, et al. Comparable efficacy and safety profiles of once-per-cycle pegfilgrastim and daily injection filgrastim in chemotherapy-induced neutropenia: a multicenter dose-finding study in women with breast cancer. Annals of Oncology. 2002; 13(6): 903–909.
  4. Barni S, Lorusso V, Giordano M, et al. A prospective observational study to evaluate G-CSF usage in patients with solid tumors receiving myelosuppressive chemotherapy in Italian clinical oncology practice. Med Oncol. 2014;31(1):797.
  5. Singh I, Patel A, Patel R, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic bioequivalence study of a pegfilgrastim biosimilar INTP5 in healthy subjects. Cancer Chemotherapy and Pharmacology. 2018. https://doi.org/10.1007/s00280-018-3620-x.
  6. Desai K, Catalano T, Rai G, et al. Confirmation of Biosimilarity in a Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Study in Healthy Volunteers for an Analytically Highly Similar Pegfilgrastim. Clinical Pharmacology in Drug Development. 2016; 5(5): 354–363.
  7. Desai et al. Exp Hematol Oncol (2018) 7:22, https://doi.org/10.1186/s40164-018-0114-9 (accessed 11.09.2018).

Pelgraz®▾ (pegfilgrastim), 6 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Rx. F. L03AA13. Indikation: Reduktion av durationen av neutropeni och incidensen febril neutropeni hos vuxna patienter som behandlas med cytotoxisk kemoterapi för malignitet (med undantag för kronisk myeloisk leukemi och myelodysplasi). Varningar och försiktighet: Behandling med Pelgraz bör initieras och övervakas av en läkare som har erfarenhet av onkologi och/eller hematologi. För att förbättra spårbarheten för biologiska läkemedel ska läkemedelsnamnet som administreras tydligt anges. De långsiktiga effekterna av pegfilgrastim har inte fastställts vid akut myeloisk leukemi (AML) och bör därför användas med försiktighet hos denna patientpopulation. Säkerhet och effekt för pegfilgrastim har inte undersökts hos patienter med myelodysplastiskt syndrom, kronisk myeloisk leukemi och sekundär AML och bör därför inte användas till sådana patienter. Särskild försiktighet bör iakttas för att skilja diagnosen blasttransformation av kronisk myeloisk leukemi från AML. Detta läkemedel bör inte användas för att öka dosen av cytotoxisk kemoterapi utöver fastställda doseringsanvisningar. Överkänslighet, däribland anafylaktiska reaktioner, i samband med den inledande eller de efterföljande behandlingarna har rapporterats hos patienter som har behandlats med pegfilgrastim.

Ökad hematopoetisk aktivitet i benmärgen som svar på behandling med tillväxtfaktor har associerats med övergående positiva fynd på skelettröntgen. Graviditet/amning: Det finns inga eller begränsad mängd data från användningen av pegfilgrastim hos gravida/ammande kvinnor. Datum för översyn av produktresumén: 03/2019. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se.

Accord Healthcare AB, Frösundaviks Allé 1, 169 70 Solna, www.accord-healthcare.com/se.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

SE/PELGRAZ/020/08/19