Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anamnes

Smärtanamnes (När? Var? Hur?)

 • Debut (akut, smygande)
 • Duration (inkl. tidigare episoder)
 • Smärtlokalisation
 • Utstrålning (t.ex. rygg, skuldra, se Smärtlokalisation)
 • Intervall (tydliga intervall talar för ileus, ibland extrauterin graviditet)
 • Smärtkaraktäristika (ex kramp, molande)
 • Förvärrande faktorer
  • Rörelse (vid t.ex. peritonit)
  • Att ligga stilla (vid t.ex. stensmärtor)
  • Födointag (vid t.ex. ulkus, tarmangina)

Gastrointestinal anamnes

 • Kräkningar
  • Förkommer vid många diagnoser
  • Färg, mängd
  • Ökad salivering (kan var förstadium till kräkning)
 • Avföring
  • Färg (röd eller svart talar för blödning, avfärgad talar för gallstas)
  • Form, frekvens
  • Tidpunkt (ger sällan information om t.ex. tunntarmsileus)
  • Senaste halvåret – ändrade avföringsvanor, blod i avföringen (kan tala för kolontumör)
 • Gasavgång (viktigare än avföring för att värdera eventuellt ileus)

Övrigt aktuellt

 • Urogenitalt
  • Hematuri, dysuri
  • Graviditet (OBS!), flytningar, blödningar
 • Feber (mätsätt, tagit antipyretika?)

Sjukdomshistoria

 • Rökning (viktig riskfaktor för t.ex. perforerat ulkus, AAA, tarmischemi)
 • Tidigare sjukdomar inkl. bukoperationer
 • Nuvarande sjukdomar inkl.
  • Malignitet
  • Hjärta-kärl
  • Immunosuppression
 • Aktuell medicinering
 • Överkänslighet
 • Utlandsresa? Liknande i omgivningen?
 • Larmsymtom?

Larmsymtom (symtom talande för malignitet)

 • Viktnedgång, matleda
 • Ändrade avföringsvanor (senaste ½-1 året)
 • Blod i avföringen
 • Anemi
 • Dysfagi

Prenumerera på våra nyhetsbrev