Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Hyperkalemi
Författare Professor , Sektionen för endokrinologi/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2017-01-11
Specialitet Endokrinologi, Nefrologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Hyperkalemi (s-kalium >5.6 mmol/l) är ofta ett tecken på annan underliggande sjukdom som kräver snar specifik diagnostik och behandling. Det är dessutom vanligt att hyperkalemi är en bieffekt av läkemedelsbehandling ofta i kombination med andra ogynnsamma omständigheter såsom minskad extracellulär volym (dehydrering).

Vid bedömning av hyperkalemi bör det has i åtanke att 98% av kroppens kalium finns intracellulärt. Behandling är initialt ospecifik och symtomatisk men bör sedan rikta sig mot underliggande orsak. Obehandlad hyperkalemi kan vara dödlig.


 

ORSAKER
 

Den absolut vanligaste orsaken till hyperkalemi är läkemedel. Hos sjukhusvårdade patienter är det inte ovanligt att det rör sig om en kombination av flera olika faktorer där dehydrering (minskad extracellulär volym) är starkt bidragande.
 


 • Falsk
  - Stas vid provtagning
  - Leukemi med uttalad leukocytos eller trombocytos (megakaryocytos)

 • Redistribution av kalium
  - Acidos speciellt om samtidig insulinbrist och vätskebrist (diabetisk ketoacidos)
  - Digitalis intoxikation

 • Minskad renal utsöndring av kalium
  - Njurinsufficiens
  - Binjurebarkssvikt – Addisons sjukdom eller isolerad aldosteronbrist
  - Läkemedel såsom kaliumsparande diuretika vilket inkluderar aldosteronatagonister (spironolakton, eplerenon), amilorid, ACE-hämmare, NSAID, trimetoprim och heparin
  - Interstitiell nefrit

 • Ökat kaliumutsläpp i serum
  - Hemolys eller uttalad muskelnekros


 

SYMTOM OCH KLINISKA FYND
 

 • Neuromuskulära symtom i form av muskulär svaghet, bortfall av senreflexer och förlamning. Oro och konfusion kan förekomma.
   
 • EKG-förändringar och arytmi. Initialt förekommer ökad amplitud av T-våg och S-vågen med minskad R-vågs amplitud. Senare förekommer förlängda QRS-komplex och P-R intervall med ökad risk för ventrikulär takykardi och asystoli. Vid svår hyperkalemi kan små EKG-förändringar snabbt progrediera till allvarliga arytmier.


PROVTAGNING
 

Diagnostik riktar sig åt att hitta underliggande tillstånd/sjukdom samt att utesluta falsk hyperkalemi. Vid serumkaliumnivåer >7 mmol/l och/eller förekomst av EKG-förändringar bör akut behandling ges under hjärtrytmövervakning samtidigt som diagnostik sker.
 

 • Om opåverkad patient och inga EKG-förändringar uteslut falskt förhöjda värden genom samtidig mätning av serum och plasma kalium och/eller omtagning av venprov utan stas.
   
 • Se över medicinering
   
 • Kontroll av plasma glukos för att utesluta diabetisk ketoacidos
   
 • Kontroll av njurfunktion (s-kreatinin, urea), värdering av urinproduktion (anamnes och mätning) samt bestämning av s-Na och s-Ca.
   
 • Kontrollera blodgas (pH och bikarbonat/Base Excess)
   
 • Annan riktad provtagning beroende av klinisk status (t.ex. P-glukos, Hb, LPK, TPK, CK, LD, serum kortisol).
   
 • Blodtryck och annan klinisk skattning av hydreringsgrad (slemhinnor, hudturgor osv).


FÖRSLAG TILL BEHANDLING
 

Akut behandling ges vid s-kalium >7 mmol/l och/eller förekomst av EKG-förändringar. Behandlingen syftar till att minska hjärttoxiska effekter av kalium samt att transportera kalium från det extracellulära rummet till det intracellulära. Mer långsiktig strategi är att minska det gastrointestinala upptaget av kalium samt att öka urinutsöndringen av kalium.

Vid svår njurinsufficiens med samtidig oligo- eller anuri gäller i princip samma behandling men akut dialys bör övervägas. Vid insulininfusion och bikarbonattillförsel vid acidos kan serumkaliumnivåerna sjunka snabbt speciellt om totalmängden kalium i kroppen är normal eller minskad vilket ofta är fallet vid diabetisk ketoacidos (se behandlingsöversikt ketoacidos, diabetes). Monitorering av s-kalium bör därför genomföras minst 2ggr/timme under sådan behandling.
 

 • I.v. Ca2+ (10 ml Calcium-Sandoz 9 mg/ml under 3 minuter). Effekt på EKG förändringar och/eller arrytmi bör ses efter några minuter och vara i 30-60 minuter.
   
 • Vid tecken/misstanke på hypovolemi säkerställ infusion av isoton Natriumkloridlösning (0,9 mg/ml).
   
 • Insulininfusion med adekvat mängd glukos för att förhindra hypoglykemi (t e x 20 IE snabbverkande insulin Actrapid, Humulin Regular eller Insuman Rapid i 1000 ml 5% glukoslösning med infusionshastighet på mellan 100-200 ml i timmen). Insulin skiftar kalium intracellulärt.
   
 • Bikarbonatinfusion vid förekomst av acidos. Natriumbikarbonat Fresenius Kabi 50 mg/ml eller 60 mmol/100 ml i en dos uppskattad enligt formeln:

     minskning i standard HCO3- (mmol/L) * 0,3 * vikt i kg = deficit i mmol

  Ge halva uppskattade deficit med omkontroll av syra-basstatus där efter.
   
 • "Loop"-diuretika som ökar kaliumutsöndringen från njurarna. Överväg samtidig infusion av isoton NaCl-lösning för att förhindra hypovolemi.
   
 • Resin administrerad oralt eller rektalt. Sedvanlig oral dos av Resonium är 15 g x 3-4 dagligen som även kan administreras i ventrikelsond. Likvärdig dos kan ges rektalt i en beredning enligt FASS.

Behandling med insulin och diuretika kan avbrytas när serumkaliumkoncentrationen är normal, medan resinbehandlingen rekommenderas avbrytas vid serumkaliumkoncentration 5 mmol/L. Underliggande orsak bör behandlas och eventuellt bidragande läkemedel bör avslutas.


 

ICD-10

Hyperkalemi E87.5

 

Referenser
 

Harold Friedman H. Problem-Oriented Medical Diagnosis. 1996 A Little Brown Spiral Manual. Boston

Halperin ML, Kamel KS. Potassium. Lancet 1998;352:135-140

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 899

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Hyperkalemi

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT- läkare
AT i Dalarna


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT- läkare
Piteå Sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Hässleholms sjukhus

annons