Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Urinvägsinfektion, kvinnor
Författare Docent , Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2017-03-29
Specialitet Urologi, Infektion, Gynekologi/Obstetrik
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Traditionellt brukar urinvägsinfektioner (UVI) indelas i:

 • Asymtomatisk bakteriuri (ABU)
 • Akut cystit
 • Akut pyelonefrit
För att optimera handläggningen i det enskilda fallet bör alltid en klassifikation av infektionstypen göras. Man bör beakta huruvida infektionen är:
 • Recidiverande
 • Komplicerad
 • Vårdrelaterad
Recidiverande UVI definieras som minst 2 infektioner det senaste halvåret eller minst 3 det senaste året.

Vid komplicerad UVI finns strukturella och/eller funktionella avvikelser i urinvägarna som disponerar för bakteriuri. På grund av upprepade antibiotikakurer orsakas recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI ofta av bakterier som är resistenta mot många urinvägsantibiotika.

 

Patogenes
 

Bakterier som orsakar UVI har sitt ursprung i tarmen och koloniserar ibland den vaginala och periuretrala mikrofloran. Via kvinnans korta urinrör kan de sedan lätt ta sig in i de nedre urinvägarna.

Upprepade antibiotikakurer påverkar både tarm- och vaginalfloran. Antibiotikaresistenta uropatogena bakterier selekteras i tarmen och förändringar i den vaginala mikromiljön underlättar för bakterierna att kolonisera det periuretrala området. Risken för negativa ekologiska effekter varierar för olika antibiotika.

 

Etiologi
 

E. coli och S. saprophyticus kallas för primärpatogener eftersom de kan orsaka infektion hos individer som har helt normala urinvägar. De dominerar som orsak till sporadisk okomplicerad cystit hos kvinnor och är i regel känsliga för vanliga urinvägsantibiotika.

Övriga urinvägspatogener kallas för sekundärpatogener. De orsakar ofta recidiverande, komplicerad eller vårdrelaterad UVI och uppvisar högre grad av antibiotikaresistens.


 

AKUT CYSTIT
 

Akuta miktionsbesvär i form av sveda, täta urinträngningar och frekventa blåstömningar är en vanlig besöksorsak i primärvården.

Endast hälften av de drabbade söker sjukvård och ca 30 % blir symtomfria efter en vecka utan antibiotikabehandling, vilket tyder på att symtomen ofta är spontant övergående.

Hälften av alla kvinnor insjuknar någon gång i akut cystit som kräver antibiotikabehandling och 30 % får en ny infektion inom sex månader.
Ungefär 20 % av dem som söker för akut cystit har en recidivinfektion.

 

Diagnostik
 

Vid sporadiska episoder med typiska cystitsymtom hos icke-gravida kvinnor undersöks urinen med testremsa avseende förekomst av nitrit och granulocytesteras medan urinodling kan undvaras. Vid samtidig förekomst av underlivsklåda eller fluor vaginalis rekommenderas provtagning avseende urogenital infektion (se Differentialdiagnoser) och urinodling.

Urinodling med art- och resistensbestämning görs när risk finns att infektionen orsakas av antibiotikaresistenta bakterier, som vid terapisvikt, vårdrelaterad eller recidiverande cystit eller nylig vistelse i länder med ökad förekomst av antibiotikaresistens.

Vid urinodling är diagnostisk gräns för primärpatogenerna E. coli och S. saprophyticus 103 per ml och för sekundärpatogener 104 per ml.

 

Differentialdiagnoser
 

 • Uretrit orsakad av sexuellt överförbara mikrober (t ex klamydia, gonokocker, herpes simplex och trichomonas)
   
 • Vulvo-vaginit
   
 • Icke-infektiös orsak (t ex atrofiska slemhinnor p g a östrogenbrist efter menopaus, lokal avkylning, överdriven underlivshygien)

Behandling av sporadisk cystit
 

Vid lindriga till måttliga besvär kan man i samråd med patienten avvakta antibiotikabehandling.

Resistensen hos E. coli mot nitrofurantoin och mecillinam har under de senaste decennierna legat kring 1 % medan resistensen mot trimetoprim uppgår till ca 20 %. Ett observandum är att andelen E. coli som är resistenta mot mecillinam de senaste åren ökat till ca 5 %, vilket kan beror på att multiresistenta stammar som producerar ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamases) blivit allt vanligare. För empirisk behandling rekommenderas i första hand nitrofurantoin (Furadantin) eller pivmecillinam (Selexid). Kinoloner som ciprofloxacin skall inte användas för behandling av okomplicerad cystit.

Nitrofurantoin kan ges oavsett patientens ålder, men bör undvikas vid njursvikt (kreatinin clearance < 40 mL/min). Kort behandlingstid medför ingen risk för kronisk lungbiverkan.

Trimetoprim ger höga urinkoncentrationer i flera dygn efter sista dosen medan cefadroxil, mecillinam och nitrofurantoin endast utsöndras i urinen kort tid efter avslutad behandling. Trimetoprim kan därför ges under 3 dygn medan övriga preparat bör ges under 5 dygn.

Undvik att ge samma antibiotikum som vid närmast föregående UVI p g a risk för resistens mot detta preparat. Denna tumregel gäller särskilt för trimetoprim och om mindre än 3 månader förflutit mellan infektionsepisoderna.

Behandlingstid: 3-5 dygn.

 

Antibiotikaalternativ

Förstahandsval
NitrofurantoinFuradantin 50 mg x 35 dygn
PivmecillinamSelexid, Penomax 200 mg x 3
Selexid, Penomax 200 mg x 2
5 dygn
7 dygn
Andrahandsval
TrimetoprimIdotrim 160 mg x 23 dygn
CefadroxilCefadroxil Mylan 500 mg x 2
Cefadroxil Sandoz 1 g x 1
5 dygn


Kommentar:
 

 • Selexid kan doseras 400 mg x 2 i 3 dygn till kvinnor < 50 år med sporadisk cystit.

Uppföljning
 

Efterkontroll är inte nödvändig om patienten blivit besvärsfri.


 

RECIDIVERANDE CYSTIT
 

Somliga kvinnor drabbas ibland av tätt recidiverande cystitepisoder. Detta beror på en ökad kolonisering med uropatogena tarmbakterier i den vaginala mikromiljön. Koloniseringen underlättas av störningar i vaginalflorans sammansättning, framför allt genom reduktion av halten laktobaciller.

 

Riskfaktorer
 

 • Användning av pessar eller spermiedödande medel reducerar halten laktobaciller i vaginalfloran.
 • Ny sexpartner
 • Sjunkande östrogennivåer efter menopaus reducerar halten laktobaciller i vaginalfloran
 • Nyligen behandlad för UVI

Diagnostik
 

 • Nitrit- och granulocytesterastest på urinen
 • Urinodling för art- och resistensbestämning. Upprepade antibiotikakurer har en tendens att selektera fram resistenta bakterier.

Behandling
 

Som vid sporadisk cystit. Längre antibiotikakurer än 3-5 dygn medför inte bättre resultat och minskar inte heller risken för återfall. Undvik att ge samma preparat som vid närmast föregående UVI.

 

Antibiotikaalternativ

Förstahandsval
NitrofurantoinFuradantin 50 mg x 35 dygn
PivmecillinamSelexid, Penomax 200 mg x 3
Selexid, Penomax 200 mg x 2
5 dygn
7 dygn
Andrahandsval
TrimetoprimIdotrim 160 mg x 23 dygn
CefadroxilCefadroxil Mylan 500 mg x 2
Cefadroxil Sandoz, 1 g x 1
5 dygnUtredning
 

 • Rutinmässig utredning med urografi, ultraljud eller cystoskopi är inte nödvändig eftersom kvinnor med recidiverande cystit vanligen har normala urinvägar.
   
 • Vid upprepade odlingsfynd av stenbildande bakterier, som t ex Proteus, bör utredning övervägas på misstanke om infektionskonkrement i urinvägarna.
   
 • Gynekologisk undersökning avseende predisponerande orsaker som t ex slemhinneatrofi eller prolaps.
   
 • Noggrann miktionsanamnes. Vid tecken på blåsdysfunktion görs en registrering av urinflödesmönster och maximalt urinflöde samt mätning av residualurin med ultraljud.

Profylax
 

 • Informera patienten om hur infektionerna uppstår och försök att identifiera eventuella riskfaktorer som kan åtgärdas.
   
 • Råd om regelbunden och fullständig blåstömning.
   
 • Efter menopaus bör kvinnor erbjudas behandling med estradiol (Vagifem, Oestring) eller estriol (Ovesterin, Blissel, Estrokad) för lokal applikation.
   
 • Reinfektionsprofylax med antibiotika under 4-6 månader:

  • En tablett till natten efter blåstömning eller
  • En tablett efter samlag (effekten kvarstår det närmaste dygnet).
  • Nitrofurantoin (Furadantin) 50 mg eller trimetoprim (Idotrim) 100 mg är väl beprövade preparat. Nitrofurantoin kan ges till kvinnor som är eller planerar att bli gravida.

   
 • Metenaminhippurat (Hiprex) rekommenderas inte p g a otillräcklig vetenskaplig dokumentation.
   
 • Tranbärsjuice förhindrar inte recidiverande cystit, vilket visats i tre randomiserade, dubbel-blinda, placebo-kontrollerade studier av unga och medelålders kvinnor.
   
 • Tidigt påbörjad självbehandling med lämpligt antibiotikum under några dygn kan fungera bra för en del kvinnor.

Uppföljning
 

Individuell. Patientkontakt efter avslutad antibiotikaprofylax för att kontrollera resultatet av vidtagna åtgärder och diskutera fortsatt strategi.


 

PYELONEFRIT

Visa översikt: Pyelonefrit hos kvinnor, akutICD-10

Urinvägsinfektion, utan angiven lokalisation N39.0
Akut cystit N30.0
Akut tubulo-interstitiell nefrit N10.9

 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
 

N10 Akut tubulo-interstitiell nefrit


Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 451

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Urinvägsinfektion, kvinnor

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerad läkare inom akutsjukvård
Akutmottagningen Huddinge


Specialistläkare/Överläkare inom Klinisk mikrobiologi
Södra Älvsborgs Sjukhus, Läkaravdelning laboratoriemedicin


Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Överläkare/Avdelningsläkare Palliativa enheten
NU-sjukvården, Område II, Kirurgklinik


Försvarsmedicinsk officers- utbildning för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.
Försvarsmakten


Specialistläkare i allmänmedicin till
VC Närlunda i Helsingborg


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg