Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Tinnitus
Författare Docent , /Näshälsan Höllviken AB, (www.nashalsan.se)
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2017-02-01
Specialitet ÖNH
Skriv ut
annons

 

BAKGRUND


Termen tinnitus kan härledas från det latinska verbet "tinnire" som betyder att ringa. Tinnitus definieras som en ljudperception utan extern ljudkälla och ljudet kan vanligen endast höras av patienten (subjektiv tinnitus).

Interna kroppsljud såsom ljud från turbulent flöde i blodkärl eller kontraktioner i mellanörats muskler kan också upplevas störande. Sådana ljud kan ibland auskulteras eller registreras (objektiv tinnitus).

Tinnitus drabbar 10-15% av befolkningen i västvärlden och är hos 1-2% så störande att det allvarligt inverkar på den dagliga livsföringen. Fler män än kvinnor söker hjälp för tinnitus. Förekomsten av tinnitus hos barn är mindre studerad, men ligger troligen i storleksordningen 12-13%. Nyare undersökningar tyder på att förekomsten av tinnitus hos barn och ungdomar är i ökande, och att det till stor del beror på exponering för alltför höga ljudvolymer vid musikevenemang och att man lyssnar på för stark musik med hörtelefoner och hörlurar för mycket.

Majoriteten av de som drabbas av tinnitus har en godartad störning i hörselsinnet som orsak till besvären. Eftersom även allvarliga sjukdomstillstånd kan ge lindrig tinnitus är det rimligt att den som har tinnitus genomgår öron-och hörselundersökning. Sådan undersökning kan man genomgå vid audionommottagning och/eller ÖNH-specialistmottagning.


 

ORSAKER
 

Hur uppkommer tinnitus?

Tidigare ansåg man att tinnitus orsakas av ökad aktivitet i innerörat, och att denna aktivitet via hörselnerven når hjärnan och då uppfattas som ljud (tinnitus). Nya funktionella studier av hjärnans aktivitet har visat att tinnitus uppkommer när aktiviteten i hörselnerven är reducerad. Vid minskad signalaktivitet till hjärnan försöker denna kompensera det minskade inflödet genom att förstärka den inkommande signalen. Detta orsakar en ökad aktivitet i hörselsinnet och i hjärnbarkens hörselcentrum. Detta upplevs då som en pågående signal fast det inte är någon signalaktivitet i innerörat. För detaljerade beskrivningar av patofysiologin vid tinnitus, se referenslistan (De Ridder & Langguth och Rood).

Skador på hörselsinnet i form av sensorineural hörselnedsättning av bullerexponering (industribuller, krigshandlingar) och musik på för höga ljudnivåer under för lång tid är de helt dominerande orsakerna till tinnitus i västvärlden.

Här nedan ges exempel på några orsaker till tinnitus.
 

 • Sensorineural hörselnedsättning,
  d v s störning i hörselsinnets sensoriska eller neurala del, är den vanligaste orsaken till tinnitus. Bakgrunden är oftast hereditet, buller, infektionstillstånd eller åldrande.
   
 • Akustiskt trauma
  Efter plötslig bullerexponering (knallskott, explosion etc) är tinnitus vanligt. Tinnitus upphör ofta när hörseln återhämtar sig, vilket kan förväntas ske inom 6 månader. Har normalisering inte skett inom denna tidsrymd är risken för bestående hörselskada och tinnitus betydande.
   
 • Ponsvinkeltumör
  Vid ensidig tinnitus måste man klargöra om orsaken kan vara ponsvinkeltumör (t ex akustikusneurinom).
   
 • Läkemedel
  Ett flertal läkemedel har potentiellt ototoxiska effekter. Tinnitus i form av en högfrekvent ton är ofta det initiala symtomet. Acetylsalicylsyra orsakar vid höga doser (4-5 g p.o./dygn) reversibel tinnitus. Kinin som användes vid vissa fall av malaria kan också orsaka reversibel tinnitus. Cytostatika (cisplatin, metotrexat), loop-diuretika (furosemid) och aminoglykosid-antibiotika (streptomycin, gentamicin, netilmicin) är läkemedel som var för sig eller i kombination kan orsaka hörselnedsättning och tinnitus.
   
 • Mellanöreinflammation
  Tinnitus i samband med mellanöreinflammation kan vara tecken på toxisk effekt på innerörat. Bestående inneröreskada och tinnitus förekommer vid akut otit och vid kronisk otit.
   
 • Mellanörats muskler
  kan orsaka störande ljud. Vid kontraktioner i muskulus tensor tympani (s k tensor-tympanisyndrom) hörs ett återkommande knäppande ljud. Även muskulus stapedius kan vid rytmiska kontraktioner åstadkomma störande ljud. Tillståndet beskrives i litteraturen som mellanöremyoklonus (middle ear myoclonus, MEM) och är sällsynt.
   
 • Patologiskt blodflöde
  Arteriovenös kärlförbindelse i anslutning till örat liksom glomustumör i mellanörat kan orsaka pulserande tinnitus. Även avvikelser i det venösa återflödet i temporalbenet kan orsaka pulssynkron tinnitus, t ex divertikelbildning i sinus sigmoideus.
   
 • Somatosensorisk tinnitus
  Tinnitus förvärras ofta av muskulära spänningstillstånd. Vid kontraktion av tuggmuskler och halsens muskler förstärks ibland tinnitus. Det finns sannolikt ett neuroanatomiskt underlag för samband mellan muskulär aktivitet och tinnitus.
   
 • Tinnitus vid normal hörsel
  Det är tämligen vanligt att man inte kan påvisa någon funktionsnedsättning i hörselsinnet. Överkänslighet för starka ljud, s k hyperakusis, är dock vanligt. 

SYMTOM


Tinnitus kan ha olika karaktär och varierar ofta över tiden. Vanligt är att tinnitus ljudnivå ökar vid stress. Ljudets karaktär och lokalisation är beroende av uppkomstmekanismen. Vid bullerskada och presbyakusis är ett bredbandigt brusljud vanligt. Exempel på olika varianter av tinnitusljud kan man lyssna på på hörsellinjens hemsiad. Ensidig tinnitus utan anamnestiskt förklarbar orsak (t ex bullertrauma) bör utredas. Tinnitus förenat med hörselfluktuationer och yrsel kan bero på Mb Ménière.
 

Visa översikt: Menières sjukdom 

UTREDNING


Etiologisk diagnos grundas på:
 

 • Tidpunkt för debut
 • Yttre faktorer vid debuten
 • Andra sjukdomar eller medicineringar när tinnitus debuterade
 • Aktuell medicinering
 • Hereditet för hörselsjukdom
 • Audiologisk utredning (tonaudiometri, ev otoakustiska emissioner, hjärnstamsaudiometri)
 • Neuroradiologisk diagnostik

Öronundersökning med mikroskop kan påvisa otosalpingit eller glomustumör. Vid pulserande tinnitus kan ibland kärlljud auskulteras nära örat tydande på patologiska kärlförbindelser.

Tonaudiometri är obligat och vid hörselnedsättning bör klargöras om orsaken är ljudledningshinder eller sensorineural hörselnedsättning. Vid ensidig tinnitus bör audiologisk utredning kompletteras med neuroradiologisk undersökning. MRT temporalbensöversikt är en begränsad men tillräcklig undersökning för att upptäcka ponsvinkeltumör.

Vid pulserande tinnitus kan MR-angiografi eventuellt visualisera patologisk kärlförändring. Avvikande förlopp och avsaknad av bentäckning av sinus sigmoideus eller anslutande venösa kärl kan också orsaka pulserande ljud. Dylika förändringar kan eventuellt ses med CT.

 

BEHANDLING


Kunskaperna om uppkomstmekanismen bakom tinnitus, liksom kunskapen om bakgrunden till tinnituslidandet ökar såväl inom neurovetenskaperna som inom den psykologiska forskningen.

Information om orsaken till tinnitus bör om möjligt ges. Besvär av tinnitus kan bero på bl a ljudets uppkomstmekanism, ljudets styrka och karaktär. Tinnitus kan i sig orsaka oro, ångest och nedstämdhet. Habituering innebär för många att man lär sig bortse från tinnitusljudet. I en enkätundersökning av närmare 280 patienter fann man att besvären av tinnitus hos de flesta minskar med tiden. För yngre patienter och patienter med bullerskada var besvären däremot ofta oförändrade. Hos några patienter hade besvären med tiden ökat.

Vid besvärande tinnitus är det viktigt att patienten får möta ett tvärvetenskapligt team med erfarenhet av olika behandlingsstrategier. I många landsting erbjudes detta inom den offentliga hörselvården. Vid ackrediterade audionommottagningar erbjudes en bedömning av tinnitusbesvärens svårighet av audionom, och vid betydande svårighetsgrad och/eller oklar orsak till hörselnedsättning remitteras den drabbade till öronläkare eller specialist i audiologi.

Hörsellinjen är en kostnadsfri rådgivningstjänst som drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF). Där kan man få information och rådgivning om hörsel, hörselskador, tinnitus, hörapparater m.m., samt finna kontaktuppgifter till vårdutbudet i hela riket. Länk till hörsellinjens hemsida.

 

 • Audiologisk teknisk rehabilitering.
  Hörapparat kan åstadkomma lindring även vid en måttlig hörselnedsättning och hörapparatanpassning bör göras vid hörselnedsättning som ger uppenbara kommunikationsproblem
   
 • Kognitiv beteendeterapi (KBT)
  är en kombination av beteendeterapi och kognitiv terapi och kan vara effektivt mot depression, ångestproblem, sömnproblem, huvudvärk, tinnitus och andra beteendemedicinska besvär. Behandlaren och patienten samarbetar för att hitta lämpliga övningar som patienten provar i sin vardag. KBT kräver att patienten aktivt jobbar för att förändra attityd och tankar kring tinnitus.
   
 • Självhjälp vid tinnitus.
  Den senaste utvecklingen inom psykologisk forskning har resulterat i en bok (Zetterquist, Andersson & Kaldo) där läsaren själv får arbeta med olika beprövade tekniker. Syftet är att tillägna sig nya förhållningssätt så att tinnitusljudet skall ta en mindre plats i den tinnitusdrabbades liv.
   
 • Fysioterapi (sjukgymnastik)
 • Vid besvär med muskelspänningar, värk i leder och skador kan en sjukgymnast lära ut avspänningsövningar och ge råd och tips om hur kroppen kan bli mindre spänd. Det kan ge lindring vid tinnitus som har kroppsliga (somatiska) orsaker, till exempel spänningar i nacke och axlar. I flera landsting finns sjukgymnaster kopplade till hörselvården.
   
 • Bettfysiologisk behandling
 • Vid somatosensorisk tinnitus där muskulär aktivitet i tuggmuskulaturen synes generera eller förstärka tinnitus, bör undersökning hos tandläkare med specialkunskap i bettfysiologi göras.
   
 • Tinnitus Retraining Therapy (TRT)
  går ut på att "lära om", så att tinnitussignalen inte skall väcka starka känslor. Örat stimuleras med ett lågt vitt brus och ljudbehandlingen kombineras med en rådgivningsdel. Behandlingstiden för att uppnå effekt är betydande och metoden synes ha minskat i betydelse.
   
 • Acoustic CR Neuromodulation
  riktar sig mot det specifika tinnitusljudet när det kan karaktäriseras som en ton. Med en neurostimulator behandlas tinnitusljudet som i många fall får en reducerad intensitet. Teorin bakom denna metod beskrives på ett fascinerande sätt i en video; länk.
   
 • Transkraniell Elektrisk Stimulering (Transcranial DC Stimulation TDCS)
  är en form av neurostimulering som kan användas för att behandla en mängd olika kliniska tillstånd som depression, tinnitus, migrän, talstörning efter stroke och central neuropatisk kronisk smärta. Kliniska studier där metoden kombineras med TRT pågår och metodens värde vid tinnitusbehandling kan ännu inte fastställas.
   
 • Transkraniell Magnetisk Stimulering (rTMS= repetitive TMS)
  har prövats vid tinnitus. Varierande patienturval och metodologiska olikheter i publicerade studier gör metodens plats svårvärderad. Lovande resultat har påvisats i en mindre studie, och utvidgade undersökningar pågår.
   
 • Antidepressiva medel
  (selektiva serotoninåterupptagshämmare/SSRI) är beprövat vid tinnitus. Bedömning med Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) är ett bra hjälpmedel inför ställningstagandet till grad av depression och ångest.
  Sertralin (Sertralin, Zoloft) 25 mg/dag p.o under första behandlingsveckan och därefter 50 mg/dag reducerade tinnituslidandet i en placebokontrollerad svensk undersökning. Effekten var dock signifikant först efter 16 veckors behandling.
   
 • Musikterapi
  har testats hos patienter med s k tonal tinnitus, d v s där ljudet har karaktären av en ton. Försökspersonerna har lyssnat på musik där frekvenserna runt tonen filtrerats bort. Man har fått effekt på den upplevda ljudnivån hos tinnitusljudet, och i en större placebokontrollerad undersökning bekräftas detta. Däremot sågs ingen effekt på den allmänna störnivån så som den utvärderades med frågeformulär.

Vid tecken på smärttillstånd eller spänningstillstånd i muskelgrupper som är relaterade till patientens tinnitus bör fysikalisk behandling hos sjukgymnast eller bettfysiolog övervägas. Behandling med akupunktur, transkutan nervstimulering och laser har ingen långsiktigt dokumenterad effekt.


 

ICD-10

Tinnitus H93.1

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
H93 Andra sjukdomar i örat som ej klassificeras annorstädes

Referenser
 

Adamchic I, Hauptmann C Tass A. Changes of oscillatory activity in pitch processing network and related tinnitus relief induced by acoustic CR neuromodulation Frontiers in Systems Neuroscience www.frontiersin.org April 2012 , Volume6

Andersson G. Tinnitus- Orsaker,teorier och behandlingsmöjligheter. Studentlitteratur 2000.

Bhimrao,SK , Masterson L and Baguley D. Systematic Review of Management Strategies for Middle Ear Myoclonus.Otolaryngology-Head and Neck Surgery 146(5) 698-706.

De Ridder, D & Langguth,. Tinnitus and the Brain. TRI newsletter 2015. www.tinnitusresearch.org

Folmer RL, Theodoroff SM, Casiana L, Shi Y, Griest S, Vachhani J. Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Treatment for Chronic Tinnitus: A Randomized Clinical Trial.JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2015;141(8):716-722.

Juul J,Barrenäs ML,Holgers KM.Tinnitus and hearing in 7-year-old children.Arch Dis Child 2012;97:28-30

Juul J.Hearing symptoms in children and adolescents.Tinnitus and temporary threshold shift.Akademisk avhandling. Göteborg 2013.

Kaldo V och Andersson G. Kognitiv beteendeterapi vid tinnitus. Studentlitteratur. 2004.

Liu Z, Chen C, et al. Sigmoid sinus diverticulum and pulsatile tinnitus: analysis of CT scans from 15 cases. Acta Radiol. 2013 Apr 2. [Epub ahead of print]

Martini A och Prosser S. Disorders of the inner ear in adults. 2003. In textbook of Audiological Medicine. Clinical aspects of hearing and balance. Ed L Luxon. Martin Dunitz, Taylor and Francis Group.

Meng Z, Liu S, Zheng Y, Phillips JS. Repetitive transcranial magnetic stimulation for tinnitus. Cochrane Database Syst Rev. 2011 Oct 5;(10):CD007946. doi: 10.1002/14651858.CD007946.pub2

Möller A,Langguth B, DeRidder D & Kleinljung T.; editors till Textbook of Tinnitus.Springer förlag, ISBN 978-1-60761-144-8.2011.

Olsen US, Lello E, Nagaraj VS, Reimer Å, Ibertsson T, Brännström J. Factors affecting severity of tinnitus - a follow-up study of tinnitus subjects at an Ear Nose Throat clinic in Sweden. Int Tinnitus J. 2013;18(2):115-21. 0130013

Rabau S, Van Rompaey V, Van de Heyning P. The effect of Transcranial Direct Current Stimulation in addition to Tinnitus Retraining Therapy for treatment of chronic tinnitus patients: a study protocol for a double-blind controlled randomised trial. Trials. 2015 Nov 10;16:514. doi: 10.1186/s13063-015-1041-2.

Ralli M , Altissimi G, Turchetta R et al. Somatosensory Tinnitus: Correlation between Cranio-Cervico-Mandibular Disorder History and Somatic Modulation.
Audiol Neurootol. 2017 Jan 19;21(6):372-382. doi: 10.1159/000452472. [Epub ahead of print]

Rood J.The Sounds of Silence.The Scientist,sept 2015. Se länk.

Stein A, Wunderlich R, Lau P et al. Clinical trial on tonal tinnitus with tailor- made notched music training. BMC Neurology (2016) .

Tinnitus Research Initiative (http://www.tinnitusresearch.org). Algorithm for the Diagnostic & Therapeutic Management of Tinnitus

Zetterquist V, Andersson G och Kaldo V.Leva med tinnitus.Natur och kultur 2013.

Zöger S, Svedlund J, Holgers KM. The effects of sertraline on severe tinnitus suffering--a randomized, double-blind, placebo-controlled study.J Clin Psychopharmacol. 2006 Feb;26(1):32-9.
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 3167

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Tinnitus

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT- läkare
AT i Dalarna


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT- läkare
Region Jönköping


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Enköpings lasarett

annons
annons