annons
annons
Mikroskopisk polyangiit
Författare Professor Maria Bokarewa, Reumatologkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2013-05-13
Specialitet Reumatologi, Nefrologi, Lungmedicin
Skriv ut
annons 

BAKGRUND


Mikroskopisk polyangiit är en nekrotiserande vaskulit som främst drabbar små blodkärl (kapillärer, venoler och arterioler). Det är vanligt med samtidigt förekommande nekrotiserande glomerulonefrit och pulmonell kapillärit.

Mikroskopisk polyangiit drabbar framför allt medelålders personer av båda könen. Sjukdomen är associerad med förekomst av ANCA i serum.

Se även övergripande översikt om primära vaskulitsjukdomar:
 

Visa översikt: Vaskulitsjukdomar, primära 

SYMTOM


Multiorganengagemang är regel.
 

 • Njurar - Njurarna är engagerade i 100% av fallen. Utan behandling leder inflammationen i njurblodkärlen till snabb vävnadsförstörelse och uremi. Histologi av njurparenkymet visar segmentell nekros och crescentbildning i glomeruli med frånvaro av immunkomplexdeposition. En liknande bild kan observeras i vissa fall av Granulomatös polyangiit.
   
 • Lungor - Lungorna drabbas i ca 50% av fallen. Spektrumet av kliniska manifestationer är brett, från lätt dyspné till massiva blödningar. Röntgen påvisar i de senare fallen alveolära infiltrat/blödningar. Histologi visar tecken till kapillärit med destruktion av alveolväggar och invasion av neutrofiler.
   
 • Övrigt - Allmänna symtom i form av feber, viktnedgång, artralgier, myalgier etc är vanligt. 

UTREDNING


Den kliniska diagnosen är svår att ställa då patognomona fynd saknas. Histologisk diagnostik av drabbade organ samt immunologisk diagnostik (ANCA-positivitet med förekomst av myeloperoxidas (MPO)-riktade antikroppar) bör eftersträvas.


 

BEHANDLING


Behandlingsprinciperna är desamma som vid granulomatös polyangiit, tidigare Wegeners granulomatos och ANCA-relaterade vaskuliter.
 

 • Snabb och korrekt handläggning är avgörande för patientens överlevnad. Remiss till reumatologiskt centrum med erfarenhet av sjukdomen vid misstanke.
   
 • Val av behandlingsstrategi baseras på omfattning och typ av inre organengagemang liksom hastigheten av funktionssvikten. Ofta sker utredning och behandling parallellt i syfte att så snart som möjligt stoppa sjukdomsförloppet och förhindra uppkomst av irreversibla skador.
   
 • Höga doser kortikosteroider brukar användas samtidigt, initialt i form av infusioner och därefter peroralt. Kortikosteroider som singelterapi är inte effektiva och förlänger överlevnaden endast marginellt.
   
 • Vid livshotande lungblödningar och/eller snabbt progredierande njursvikt rekommenderas en kombinationsbehandling med cytostatika (mykofenolatmofetil eller cyklofosfamid + anti-B-cellsbehandling med rituximab (Mabthera) + höga doser metylprednisolon (0,5-1 g, intravenöst).
   
 • Vid icke omedelbart livshotande sjukdom är ett alternativ till alkylerande cytostatika peroralt metotrexat (Ebetrex, Methotrexate) ca 20 mg/vecka eller mykofenolatmofetil (CellCept) 2-3 g/d. Motsvarande behandling kan komma i fråga för att bibehålla remission efter 1-2 års framgångrik alkylerande cytostatikabehandling.
   
 • Engagemang av övre luftvägar kan ofta kompliceras av sekundära infektioner med Staphylococcus aureus. Dessa brukar behandlas med trimetoprim-sulfametoxazol (Bactrim, Eusaprim).
   
 • Cyklofosfamid (Sendoxan) är valet hos patienter med progredierande nedgång av GFR. Behandlingen kan ges peroralt eller som intermittenta infusioner. Peroral behandling är sannolikt något mer effektiv, men samtidigt behäftad med mer biverkningar. Det är rekommenderat att börja med parenteral cyklofosfamidinfusion (0,7-1,0 g/m2 kroppsyta var tredje vecka) med eventuell övergång till peroral behandling med cyklofosfamid eller klorambucil (Leukeran). Målsättning vid behandling med alkylerande cytostatika är att dämpa leukocytosen och åstadkomma mild leukopeni.


Om standardbehandling inte hjälper
 

 1. Är sjukdomen aktiv eller är det bestående sequele man observerar? Vid misstanke om det senare utsätts behandlingen försöksvis.
   
 2. Kombinationsbehandling? Trippel immunosuppressiv behandling: cyklofosfamid + kortikosteroider + Trim-Sulfa.
   
 3. Om kombination med anti-B-cellsbehandling (rituximab) inte resulterar i remission övervägg att byta rituximab mot anti-IL-6 receptorantagonist (tocilizumab)
   
 4. Högdos IvIg (intravenöst immunoglobulin)? 

ICD-10


Mikroskopisk polyangiit M31.7


 

Referenser


Savage CO, Winearls CG, Evans DJ, Rees AJ, Lockwood CM. Microscopic polyarteritis: presentation, pathology and prognosis. Q J Med. 1985,56:467-83.

Pallan L, Savage CO, Harper L. ANCA-associated vasculitis: from bench research to novel treatments. Nat Rev Nephrol. 2009,5:278-86. Review.

Guilpain P, Servettaz A, Batteux F, Guillevin L, Mouthon L. Natural and disease associated anti-myeloperoxidase (MPO) autoantibodies. Autoimmun Rev. 2008,7:421-5.

De Groot K, Rasmussen N, Bacon PA, Tervaert JW, Feighery C, Gregorini G, Gross WL, Luqmani R, Jayne DR. Randomized trial of cyclophosphamide versus methotrexate for induction of remission in early systemic antineutrophil cytoplasmic antibody-associated vasculitis. Arthritis Rheum. 2005,52:2461-9.

Guerry MJCJ et al. Recommendations for the use of rituximab in anti-neutrophil cytoplasm antibody-associated vasculitis. Rheumatology (Oxford), 2011 May 25.


 

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 3121


Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

LÄKARE

Specialister i Psykiatri
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Verksamhetschef
Infektionskliniken i Östergötland


Specialistläkare
Vidarkliniken, rehabilitering


ST-läkare
Infektionskliniken, Trollhättan


Specialistläkare
inom Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin !


Underläkare
Infektionskliniken, TrollhättanBeroendeläkare till
psykiatrin i Dalarna


Specialistläkare
Internmedicin


Specialistläkare
BUM Alingsås, Södra Älvsborgs SjukhusSpecialister i Allmänmedicin
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige1-2 ST- läkare
Vårdcentralen Gnesta


Akutläkare
NU-sjukvården, Akutverksamheten


ST-läkare
Internmedicin


Områdeschef
Klinisk patologi/cytologi, Danderyds sjukhus


Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
AT-LÄKARE

Underläkare
Infektionskliniken, Trollhättan


ST-läkare
Infektionskliniken, Trollhättan
SJUKSKÖTERSKOR

Stomiterapeut/ Sjuksköterska
Kirurgkliniken i Falun


Uroterapeut
Kirurgkliniken, Falun


Verksamhetschef
Infektionskliniken i Östergötland
ÖVRIGT

Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
annons
annons