annons
annons
Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), behandling
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2014-11-28
Specialitet Infektion
Skriv ut

BAKGRUND

 

Vankomycinresistenta enterokocker (VRE) har utvecklat resistens mot vankomycin (Vancocin) och oftast även mot ampicillin (Doktacillin) och amoxicillin (Amimox). Detta ger bakterierna en överlevnadsfördel i miljöer med hög antibiotikaförbrukning. Vankomycinresistens medieras vanligen av Van-A- och Van-B-genen. Van-A-isolaten är också resistenta mot teikoplanin (Targocid).

Enterokocker (Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium) är vanliga bakterier i vår omgivning. De tillhör normalfloran i tarmen och finns därför ofta också på huden kring ändtarmen och i urinröret. Ökad användning av vankomycin i vården ökar risken för att enterokockerna utvecklar vankomycinresistens.

Tidigare användes vankomycinliknande substanser som tillväxtfrämjande fodertillsats vid djuruppfödning, t ex avoparcin, vilket ökade risken för VRE i tarmfloran. Användning av avoparcin som tillsats till djurfoder är nu förbjuden inom EU.

VRE beskrevs första gången i Storbritannien 1988 och har därefter spridit sig snabbt. I USA har andelen VRE på några år ökat från mindre än 1 procent till på vissa håll 20–30 procent av alla enterokockisolat. I Europa har VRE-problemet ännu inte nått samma omfattning som i USA. I Sverige rapporterades under perioden 2000-2006 cirka 20 fall/år. Under 2007 och 2008 ökade dock antalet rapporterade fall kraftigt. Ökningen är till stor del beroende på utökad screening och därmed upptäckt av friska bärare. Antalet kliniska fall är få. Utbrotten har varit lokaliserade till enstaka sjukhus. Under 2013 har Gävleborgs län haft flest fall. Antalet fall 2014 i Sverige uppgick till 336. Antal är till stor del beroende på hur mycket odlingar som tas.

För mer information, se:
 

Visa översikt: MRSA och VRE 

SYMTOM


Asymtomatiskt bärarskap i tarmflora, sår, på hud och i kateterurin är vanligast.

Enterokocker kan ibland orsaka infektioner av olika slag:
 

 • sårinfektioner
 • urinvägsinfektioner
 • allvarliga infektioner av främmande material i kroppen (t ex kateterinfektioner)
 • svår sepsis
 • endokardit

VRE-infektioner skiljer sig inte kliniskt från vanliga enterokockinfektioner, men kan vara svårare att antibiotikabehandla och därför felbehandlas innan odlings- och resistenssvar föreligger. Behandling av svåra VRE-infektioner orsakar ofta höga läkemedelskostnader.


 

DIAGNOS


Odling från:
 

 • faeces
 • sår
 • KAD-urin
 • infart
 • stomi eller annan konstgjord kroppsöppning

För att påskynda diagnostiken blir det allt vanligare med kompletterande PCR-test från provmaterialet.

Epidemiologisk typning av VRE-isolat kan utföras med molekylärbiologiska metoder, vilket är ett effektivt verktyg för att identifiera smittspridning och kartlägga spridningsvägar.


 

BEHANDLING


Bärarskap
 

 • Undvik systemantibiotika! Störning av normalfloran gynnar VRE. VRE-bärarskap kan inte behandlas bort med antibiotika.
   
 • Ta bort KAD, andra katetrar och annat främmande kroppsmaterial om möjligt!
   
 • Ha tålamod! Bärarskap av VRE kan fortgå under mycket lång tid.
   
 • Följ lokala bestämmelser! Bestämmelser skiljer sig mellan olika landsting. Se riktlinjer för begränsande av smittspridning under översikten MRSA och VRE.

VRE-bärare kan utanför vårdmiljöer leva ett normalt liv. Handhygien är naturligtvis viktigt i anslutning till toalettbesök och såromläggningar. Om man är i behov av vård måste sjukvårdspersonalen vara informerad om bärarskapet.

 

Symtomgivande antibiotikakrävande infektion

Allmänt

Resistensbeskedet från bakteriologiska laboratoriet styr ev antibiotikaval. Följande antibiotika är oftast effektiva mot allvarliga VRE-infektioner:
 

 • Linezolid (Zyvoxid) 600 mg x 2. Skall inte ges mer än max 28 dagar p g a risk för benmärgstoxicitet och irreversibel neuropati. Kan ges både intravenöst och som tabletter.
   
 • Daptomycin (Cubicin) 4-6 mg/kg x 1 i.v.
   
 • Tigecyklin (Tygacil) 100 mg första dos därefter 50 mg x 2 i.v.
   
 • Teikoplanin (Targocid) 400 mg var 12:e timme första dygnet, därefter 400 mg/dygn i.v. eller i.m., under förutsättning att vankomycinresistensen orsakas av Van-B-genen.
   
 • Streptograminer (Quinupristin-dalfopristin, Synercid licens) om inget annat medel är lämpligt. Sämre effekt mot Enterococcus faecalis.


Speciella VRE-infektionsfokus
  

PROFYLAX


VRE sprids genom kontaktsmitta. Basala hygienrutiner skall tillämpas i alla vårdsituationer och i alla vårdmiljöer (se översikt MRSA och VRE).

Patienter som kan misstänkas vara VRE-bärare (tidigare känd bärare eller vistats på vårdinrättning utanför Norden eller på vårdinrättning inom Norden med kända problem) skall kontrollodlas för förekomst av VRE och andra multiresistenta bakterier. Konstaterade bärare behandlas företrädesvis i hemmet och vid sjukhusvård i eget rum.

En infektion eller ett bärarskap av VRE skall enligt smittskyddslagen anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Fyndet skall även föranleda en smittspårning. All handläggning och utredning av patienter och/eller personal med VRE skall ske i samråd med lokal vårdhygienisk expertis. Vankomycin och besläktade antibiotika skall användas med stor återhållsamhet.


 


ICD-10

Inga ICD-diagnoser finns inlagda för den här behandlingsöversikten.

 

Referenser


Folkhälsomyndigheten: Vancomycinresistenta enterokocker

 

Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 2938

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), behandling

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare i allmänmedicin/teamledare
till VC Tornet i Landskrona


Specialister Akutsjukvård samt ST-läkare Akutsjukvård
Akutkliniken Nyköpings Lasarett och Akutkliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Specialister i allmänmedicin
Kolbäcks Familjeläkarmottagning


Försäkringsmedicinska rådgivare
Verksamhetsområde Nord


Överläkare tillika Chefsöverläkare till Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri (PRR)
Örebro


Överläkare - barn- och ungdomspsykiatriker
Mälarsjukhuset Eskilstuna, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken Sörmland


Överläkare till Psykiatrisk rehabilitering och rättspsykiatri (PRR)
Örebro


Överläkare/ Specialistläkare
till Palliativ vård och ASIH i Skåne

annons
annons