Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Kognitiva störningar, differentialdiagnoser
Författare Professor , Geriatriska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Granskare Professor emeritus Lil Träskman-Bendz, Avdelning Psykiatri, Institutionen för Kliniska vetenskaper i Lund/Lunds Universitet
Uppdaterad 2017-02-07
Specialitet Neurologi, Geriatrik, Psykiatri
Skriv ut
annonsAlzheimers sjukdom med tidig debut
F00.0*G30.0†

 • Utmärks av smygande debut och långsamt progredierande försämring av kognitiva funktioner
 • Det vanligaste tidiga symtomet är minnesstörning. Andra temporoparietala symtom, såsom dyspraxi, språkstörning och försämrad perception är också typiska
 • Ytterligare högre mentala funktioner, exempelvis abstrakt tänkande och problemlösningsförmåga kan drabbas
 • Depressiva symtom kan förekomma, inte minst initialt
 • Beteendestörning är vanligt i senare skede
 • Patienten är under 65 år vid symtomdebut

Alzheimers sjukdom med sen debut
F00.1*G30.1†
 • Symtombilden liknar den vid tidig debut. Den kliniska bilden är ofta mera diffus, som ett uttryck för mer omfattande skadeutbredning
 • Debut efter 65 års ålder. Åldersgränsen baseras på en internationell överenskommelse

Alzheimers sjukdom med cerebrovaskulär skada
F00.2*G30.8†
 • Demensbild som talar för Alzheimers sjukdom, men där kliniska fynd och utredning ger belägg för samtidig symtomgivande cerebrovaskulär skada

Vaskulär demens
F01.9
 • Vid vaskulär demens (VaD) föreligger demenssymtom med försämring av minne och andra kognitiva funktioner, vilka bedöms vara orsakade av cerebrovaskulär skada
 • Symtomen, som kan vara fluktuerande, beskriver ofta ett trappstegsliknande förlopp. Andra gånger är sjukdomsprogressen mer kontinuerlig
 • Debuten kan ibland vara relativt plötslig
 • Utöver de kognitiva symtomen är andra neurologiska bortfallssymtom vanliga
 • Hjärnavbildande undersökningar som visar avgränsade, cirkulationsbetingade skador stöder diagnosen

Frontotemporal demens
F02.0*G31.0†
 • Progredierande demens med långsam debut, vanligen före 70 års ålder
 • Karaktäriseras av tilltagande förändringar av personlighet, känsloliv och expressiva språkliga funktioner
 • Personlighetsförändringen kännetecknas av emotionell avflackning, hämningsbortfall, bristande sjukdomsinsikt, omdömeslöshet och tilltagande apati
 • Minne och praktisk förmåga är ofta relativt välbevarade i tidiga stadier
 • Senare i förloppet kan mutism ses

Lewybodydemens
F02.8*G31.8A†
 • Den kliniska bilden utgörs av fluktuerande kognitiva symtom med minnesproblem, orienteringssvårigheter och nedsatt tankeförmåga
 • Andra symtom är syn- och hörselhallucinationer, neurologiska symtom i form av extrapyramidala störningar, fall och medvetandeförluster
 • Sjukdomen är progredierande även när den fluktuerar
 • Symtomen förvärras ofta av neuroleptika

Demens vid Parkinsons sjukdom
F02.3*G20.9†
 • Diagnostiken bygger på att Parkinsons sjukdom föreligger, samtidigt som demens i form av nedsatt minne och andra kognitiva störningar har konstaterats
 • Demensbilden får inte förväxlas med kognitiv störning som kan uppkomma på grund av anti-parkinsonmedicinering

Alkoholdemens
F10.7A
 • Demensbild som föreligger hos en person med långvarigt alkoholmissbruk där ingen annan specifik förklaring till demensen föreligger (t ex direktpåverkan av alkohol, hjärnskador efter trauma, subduralhematom)


Depression hos äldre
F32.8

 • Insjuknandet kan vara både smygande och hastigt
 • Det kan, men behöver inte, finnas anamnes på depression någon gång tidigare i livet
 • Ibland föreligger en utlösande faktor, t ex somatisk sjukdom eller förlust av närstående
 • Intresse och koncentration försämras och minnet påverkas ofta. Trötthet, avmagring, smärta och andra somatiska symtom är också vanliga, liksom ångest, irritabilitet och aggressivitet
 • Typiskt depressiv dygnsrytm föreligger inte alltid. Kan ibland visa sig som fluktuerande somatiska symtom
 • Förloppet är oftast reversibelt vid antidepressiv behandling

Konfusion utan demenssjukdom
F05.0
 • Konfusion utlöses ofta av akut sjukdom, läkemedel eller psykosocial stress
 • Tillståndet karaktäriseras av störningar av uppmärksamhet, uppfattningsförmåga, tänkande, orientering, psykomotorik, sömn/vakenhet, samt av en rubbad dygnsrytm
 • Vanliga symtom är agitation, aggressivitet, hallucinationer och vanföreställningar
 • Syndromets varaktighet växlar och svårighetsgraden varierar från mild till uttalad
 • Tillståndet är reversibelt

Konfusion med demenssjukdom
F05.1
 • Detta tillstånd uppfyller ovanstående kriterier, men förekommer samtidigt som demenssjukdom

Lindrig kognitiv störning, objektiv (minnesstörning, benign åldersglömska)
F06.7
 • Tillståndet karaktäriseras av försämrade minnesfunktioner, inlärnings- och koncentrationssvårigheter
 • Det finns ofta en känsla av uttalad psykisk uttröttbarhet och nyinlärning upplevs subjektivt som svår
 • Objektivt föreligger hållpunkter för kognitiv störning, men symtomen är ej så uttalade att demensdiagnos kan ställas

Lindrig kognitiv störning, subjektiv
R41.8A
 • Det föreligger subjektiva hållpunkter för minnesstörning eller annan kognitiv störning
 • En förutsättning för att diagnosen ska kunna ställas är att normala fynd vid neuropsykologisk undersökning föreligger

Demensutredning, pågående

Vid besök under pågående utredning anges som huvuddiagnos en kod för patientens symtom, t ex:
 • R 41.3 Minnesstörning UNS
 • R 41.8A Lindrig kognitiv störning, subjektiv
 • F 06.7 Lindrig störning

Observation för misstänkt kognitiv störning, avslutad utredning hos frisk
Z03.2A
 • Demensutredning där man efter avslutad utredning kommit fram till att ingen minnesstörning eller demens föreligger

Demens utan närmare specifikation (UNS)
F03.9
 • Diagnosen bygger på att en kognitiv störning med demens föreligger, samt att de undersökningar som vidtagits utesluter övriga specifika demensdiagnoser
 • Diagnosen används också då man efter genomförd utredning inte kan avgöra etiologin till symtomen
 • Diagnosen skall inte användas på sekundära demenstillstånd eller när multifaktoriell genes föreligger


 

LÄNKAR
 

Demens - utredning i primärvård

Demens - utredning specialistnivå

Agitation och aggressivitet vid demens

Depression hos äldre

Konfusion

Psykomotorisk agitation (utagerande)


ICD-10

Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut F00.0
G300 Demens vid Alzheimers sjukdom med tidig debut

Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut F00.1
G301 Demens vid Alzheimers sjukdom med sen debut

Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ F00.2
G308 Demens vid Alzheimers sjukdom, atypisk eller blandad typ

Vaskulär demens, ospecificerad F01.9
Demens vid Picks sjukdom F02.0
G310 Demens vid Picks sjukdom

Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes F02.8
G318A Demens vid andra specificerade sjukdomar som klassificeras annorstädes

Demens vid Parkinsons sjukdom F02.3
G209 Demens vid Parkinsons sjukdom

Alkoholdemens F10.7A
Andra specificerade depressiva episoder F32.8
Delirium utan underliggande demenssjukdom F05.0
Delirium med underliggande demenssjukdom F05.1
Lindrig kognitiv störning F06.7
Lindrig kognitiv störning, subjektiv R41.8A
Observation för misstänkt kognitiv störning Z03.2A
Ospecificerad demens F03.9

 

Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

F10 Psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av alkohol

F32 Depressiv episod

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 287

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Kognitiva störningar, differentialdiagnoser

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Gällivare sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
AT i Dalarna


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Lycksele Lasarett


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Upplev en annorlunda vardag – sök tjänst på hel- eller deltid.
Försvarsmakten


AT-läkare
Alingsås Lasarett


AT-läkare
Ängelholms sjukhus

annons