annons
annons
Intoxikation – Lithium
Författare Docent Bengt R. Widgren, FoUU Chef/Region Halland
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2013-12-10
Specialitet Intoxikation
Skriv ut
annons
BAKGRUND
 

Lithiumcitrat (se lithium) används framför allt vid behandling av affektiva syndrom, t ex manodepressiv sjukdom.

Lithiumclearance beror på njurfunktionen och p.g.a. av dess minimala proteinbundenhet är eliminationen beroende av den glomerulära filtrationen. Lithium reabsorberas i proximala tubuli vilket innebär att hyponatremi och hypovolemi ökar reabsorbtionen av lithium, vilket kan höja serumkoncentrationen av lithium. Halveringstiden är 18-26 timmar men kan vara längre hos äldre patienter.

Den vanligaste typen av förgiftning är den kroniska med en långsamt stigande koncentration av S-lithium.
Akut förgiftning är relativt ovanlig men förekommer vid suicidförsök.

Normal serumkoncentration vid behandling är < 1,2 mmol/l 12 timmar efter tablettintag.

Lithium har en snäv terapeutisk bredd, vilket gör det svårinställt framför allt hos äldre och patienter med nedsatt njurfunktion. NSAID, diuretika, tetracycliner och fenatoin ökar lithiums toxicitet vid terapeutiska nivåer.

Vid förgiftning dominerar CNS-symtom och gastrointestinala symtom samt tecken till njurfunktionsstörning.

Lithium absorberas helt efter 6-8 timmar och når plasmapeak efter 2-4 timmar.
Lithium binds inte till plasmaproteiner.

Lithium passerar blodhjärnbarriären relativt långsamt, vilket spelar roll för symtomatologin vid akut förgiftning.

 

Grader av förgiftning


Lindrig: 1.5-2.5 mmol/l
Allvarlig: 2.5-3.0 mmol/l
Livshotande: >3.0 mmol/l


 

SYMTOM OCH KLINIK
 

 1. CNS:
  Trötthet, rastlöshet, tremor, koncentrationssvårigheter.
  Vid allvarlig förgiftning; agitation, hallucinationer, nystagmus, ataxi, uttalad tremor, muskelfascikulationer, hyperreflexi, EEG-förändringar.
  Vid livshotande förgiftning: kramper, medvetslöshet och hjärnödem.
   
 2. GI-kanalen:
  Illamående, kräkningar och diarré.
   
 3. Njurar:
  Polyuri, polydipsi, albuminuri, glukosuri och tubulär atrofi.
   
 4. EKG-förändringar:
  T-vågsförändringar, sinus node dysfunktion med SA-block.DIFFERENTIALDIAGNOSER


Andra förgiftningstillstånd och skäl till CNS-påverkan som t ex hypoglykemi, demens, delirium, intoxikation av sedativa, stroke och alkoholpåverkan.


 

HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING
 

 1. Dokumentera mängd (antal tabletter, totalmängd i mg), tidpunkt och ev. andra läkemedel för kroniskt bruk eller i förgiftningssyfte.
   
 2. Dokumentera och övervaka alltid vitala funktioner: andningsvägar, andningsfrekvens, POX%, hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhetsgrad, kroppstemperatur på ALLA.
   
 3. Ventrikeltömning om detta anses nödvändigt.
   
 4. Medicinskt kol - saknar dokumenterad effekt och binder ej lithium. Dock förekommer ofta blandintoxer (Carbomix 25 g).
   
 5. Lab:
  Hb, LPK, TPK, elstatus inkl. Ca, leverstatus, PTK, CRP, P-glucos, S-paracetamaol, arteriell eller venös blodgas för syra-basstatus inkl serumlaktat. Tag alltid S-lithium som 0-prov och efter 2 timmar efter ankomst till sjukhus.
  Tänk på att relativt normalt prov trots allt kan innebära förgiftning hos äldre och vara i stigande vid en akut förgiftning. Följ S-lithium i 2-3 dagar.
   
 6. Volyms-/vätskebehandling med natriumklorid. Följ diures, initialt varje timma (timdiures).
  Använd inte diuretika. Diuretika ökar natriumutsöndringen i primärurinen och ökar reabsorbtionen av lithium i proximala tubuli. Hypokalemi och hyponatremi kan förekomma.
   
 7. Acidoskorregering då metabol acidos kan förekomma och bör behandlas. Alkalisering av urinen ökar utsöndringan av lithium. Använd natriumbikarbonat i infusion.
   
 8. Cirkulation
  Risk för arytmi, hypotension och cirkulationskollaps.
   
 9. Dialys, i första hand hemodialys vid koncentartioner >3.0 mmol/l och/eller kramper, CNS-depression eller hjärnödem. Hemofiltration är sämre än hemodialys.
   
 10. Respiratorbehandling vid hjärnödem och cirkulationssvikt.
   
 11. Tänk på möjligheten till blandintoxikation - screena alltid för paracetamol och ev. etanol.
   
 12. Ring Giftinformationscentralen 08 - 736 03 84, 08 - 517 747 42. www.giftinfo.seICD-10

Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Z03.6

 

Referenser

Timmer RT. Sands JM. Lithium intoxication. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 666-74 

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 247


Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

LÄKARE

Specialister i Psykiatri
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


1-2 ST- läkare
Vårdcentralen Gnesta


Specialister i Allmänmedicin
Adecco, bemanningsuppdrag över hela SverigeSpecialistläkare
Vidarkliniken, rehabilitering


Specialistläkare
BUM Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus


Akutläkare
NU-sjukvården, Akutverksamheten


Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund


Specialistläkare
inom Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin !


Specialistläkare i allmänmedicin
VårdcentralenTåbelund i EslövOmrådeschef
Klinisk patologi/cytologi, Danderyds sjukhus


Beroendeläkare till
psykiatrin i Dalarna

SJUKSKÖTERSKOR

Stomiterapeut/ Sjuksköterska
Kirurgkliniken i Falun


Uroterapeut
Kirurgkliniken, Falun
ÖVRIGT

Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
annons
annons
annons