annons
Intoxikation – Lithium
Författare Docent Bengt R. Widgren, FoUU Chef/Region Halland
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2013-12-10
Specialitet Intoxikation
Skriv ut
BAKGRUND
 

Lithiumcitrat (se lithium) används framför allt vid behandling av affektiva syndrom, t ex manodepressiv sjukdom.

Lithiumclearance beror på njurfunktionen och p.g.a. av dess minimala proteinbundenhet är eliminationen beroende av den glomerulära filtrationen. Lithium reabsorberas i proximala tubuli vilket innebär att hyponatremi och hypovolemi ökar reabsorbtionen av lithium, vilket kan höja serumkoncentrationen av lithium. Halveringstiden är 18-26 timmar men kan vara längre hos äldre patienter.

Den vanligaste typen av förgiftning är den kroniska med en långsamt stigande koncentration av S-lithium.
Akut förgiftning är relativt ovanlig men förekommer vid suicidförsök.

Normal serumkoncentration vid behandling är < 1,2 mmol/l 12 timmar efter tablettintag.

Lithium har en snäv terapeutisk bredd, vilket gör det svårinställt framför allt hos äldre och patienter med nedsatt njurfunktion. NSAID, diuretika, tetracycliner och fenatoin ökar lithiums toxicitet vid terapeutiska nivåer.

Vid förgiftning dominerar CNS-symtom och gastrointestinala symtom samt tecken till njurfunktionsstörning.

Lithium absorberas helt efter 6-8 timmar och når plasmapeak efter 2-4 timmar.
Lithium binds inte till plasmaproteiner.

Lithium passerar blodhjärnbarriären relativt långsamt, vilket spelar roll för symtomatologin vid akut förgiftning.

 

Grader av förgiftning


Lindrig: 1.5-2.5 mmol/l
Allvarlig: 2.5-3.0 mmol/l
Livshotande: >3.0 mmol/l


 

SYMTOM OCH KLINIK
 

 1. CNS:
  Trötthet, rastlöshet, tremor, koncentrationssvårigheter.
  Vid allvarlig förgiftning; agitation, hallucinationer, nystagmus, ataxi, uttalad tremor, muskelfascikulationer, hyperreflexi, EEG-förändringar.
  Vid livshotande förgiftning: kramper, medvetslöshet och hjärnödem.
   
 2. GI-kanalen:
  Illamående, kräkningar och diarré.
   
 3. Njurar:
  Polyuri, polydipsi, albuminuri, glukosuri och tubulär atrofi.
   
 4. EKG-förändringar:
  T-vågsförändringar, sinus node dysfunktion med SA-block.DIFFERENTIALDIAGNOSER


Andra förgiftningstillstånd och skäl till CNS-påverkan som t ex hypoglykemi, demens, delirium, intoxikation av sedativa, stroke och alkoholpåverkan.


 

HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING
 

 1. Dokumentera mängd (antal tabletter, totalmängd i mg), tidpunkt och ev. andra läkemedel för kroniskt bruk eller i förgiftningssyfte.
   
 2. Dokumentera och övervaka alltid vitala funktioner: andningsvägar, andningsfrekvens, POX%, hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhetsgrad, kroppstemperatur på ALLA.
   
 3. Ventrikeltömning om detta anses nödvändigt.
   
 4. Medicinskt kol - saknar dokumenterad effekt och binder ej lithium. Dock förekommer ofta blandintoxer (Carbomix 25 g).
   
 5. Lab:
  Hb, LPK, TPK, elstatus inkl. Ca, leverstatus, PTK, CRP, P-glucos, S-paracetamaol, arteriell eller venös blodgas för syra-basstatus inkl serumlaktat. Tag alltid S-lithium som 0-prov och efter 2 timmar efter ankomst till sjukhus.
  Tänk på att relativt normalt prov trots allt kan innebära förgiftning hos äldre och vara i stigande vid en akut förgiftning. Följ S-lithium i 2-3 dagar.
   
 6. Volyms-/vätskebehandling med natriumklorid. Följ diures, initialt varje timma (timdiures).
  Använd inte diuretika. Diuretika ökar natriumutsöndringen i primärurinen och ökar reabsorbtionen av lithium i proximala tubuli. Hypokalemi och hyponatremi kan förekomma.
   
 7. Acidoskorregering då metabol acidos kan förekomma och bör behandlas. Alkalisering av urinen ökar utsöndringan av lithium. Använd natriumbikarbonat i infusion.
   
 8. Cirkulation
  Risk för arytmi, hypotension och cirkulationskollaps.
   
 9. Dialys, i första hand hemodialys vid koncentartioner >3.0 mmol/l och/eller kramper, CNS-depression eller hjärnödem. Hemofiltration är sämre än hemodialys.
   
 10. Respiratorbehandling vid hjärnödem och cirkulationssvikt.
   
 11. Tänk på möjligheten till blandintoxikation - screena alltid för paracetamol och ev. etanol.
   
 12. Ring Giftinformationscentralen 08 - 736 03 84, 08 - 517 747 42. www.giftinfo.seICD-10

Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Z03.6

 

Referenser

Timmer RT. Sands JM. Lithium intoxication. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 666-74 

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 247

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Intoxikation – Lithium

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.


LÄKARE

Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Specialistläkare
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum, Södra Älvsborgs Sjukhus


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Legitimerad läkare
Flyktingmedicinskt centrum


Läkare, Vårdhygien
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Specialistläkare/ Överläkare
Rehabcentrum Gotland


Specialistläkare/ Legitimerad läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, GLA, Palliativa sektionen


Strokeläkare
Kungälvs Sjukhus, Geriatrik- och rehabiliteringskliniken


ST-läkare
Strokeenheten, Oskarshamns sjukhus
AT-LÄKARE

Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
ÖVRIGT

Klinikchef
Folktandvården, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin Göteborg
annons
annons