annons
annons
Intoxikation – Lithium
Författare Docent Bengt R. Widgren, FoUU Chef/Region Halland
Granskare Docent Bengt Göran Hansson, Medicinkliniken/Hallands sjukhus, Halmstad
Uppdaterad 2015-01-25
Specialitet Intoxikation
Skriv ut
annons
BAKGRUND
 

Lithiumcitrat (se lithium) används framför allt vid behandling av affektiva syndrom, t ex manodepressiv sjukdom.

Lithiumclearance beror på njurfunktionen och p g a av dess minimala proteinbundenhet är eliminationen beroende av den glomerulära filtrationen. Lithium reabsorberas i proximala tubuli vilket innebär att hyponatremi och hypovolemi ökar reabsorbtionen av lithium, vilket kan höja serumkoncentrationen av lithium. Halveringstiden är 18-26 timmar men kan vara längre hos äldre patienter.

Den vanligaste typen av förgiftning är den kroniska med en långsamt stigande koncentration av S-lithium.
Akut förgiftning är relativt ovanlig men förekommer vid suicidförsök.

Normal serumkoncentration vid behandling är < 1,2 mmol/l 12 timmar efter tablettintag.

Lithium har en snäv terapeutisk bredd, vilket gör det svårinställt framför allt hos äldre och patienter med nedsatt njurfunktion. NSAID, diuretika, tetracycliner och fenatoin ökar lithiums toxicitet vid terapeutiska nivåer.

Vid förgiftning dominerar CNS-symtom och gastrointestinala symtom samt tecken till njurfunktionsstörning.

Lithium absorberas helt efter 6-8 timmar och når plasmapeak efter 2-4 timmar.
Lithium binds inte till plasmaproteiner.

Lithium passerar blodhjärnbarriären relativt långsamt, vilket spelar roll för symtomatologin vid akut förgiftning.

 

Grader av förgiftning


Lindrig: 1.5-2.5 mmol/l
Allvarlig: 2.5-3.0 mmol/l
Livshotande: > 3.0 mmol/l


 

SYMTOM OCH KLINIK
 

 1. CNS:
  Trötthet, rastlöshet, tremor, koncentrationssvårigheter.
  Vid allvarlig förgiftning; agitation, hallucinationer, nystagmus, ataxi, uttalad tremor, muskelfascikulationer, hyperreflexi, EEG-förändringar.
  Vid livshotande förgiftning: kramper, medvetslöshet och hjärnödem.
   
 2. GI-kanalen:
  Illamående, kräkningar och diarré.
   
 3. Njurar:
  Polyuri, polydipsi, albuminuri, glukosuri och tubulär atrofi.
   
 4. EKG-förändringar:
  T-vågsförändringar, sinus node dysfunktion med SA-block.DIFFERENTIALDIAGNOSER


Andra förgiftningstillstånd och skäl till CNS-påverkan som t ex hypoglykemi, demens, delirium, intoxikation av sedativa, stroke och alkoholpåverkan.


 

HANDLÄGGNING OCH BEHANDLING
 

 1. Dokumentera mängd (antal tabletter, totalmängd i mg), tidpunkt och ev. andra läkemedel för kroniskt bruk eller i förgiftningssyfte.
   
 2. Dokumentera och övervaka alltid vitala funktioner: andningsvägar, andningsfrekvens, POX%, hjärtfrekvens, blodtryck, vakenhetsgrad, kroppstemperatur på ALLA.
   
 3. Ventrikeltömning om detta anses nödvändigt.
   
 4. Medicinskt kol - saknar dokumenterad effekt och binder ej lithium. Dock förekommer ofta blandintoxer (Carbomix 25 g).
   
 5. Lab:
  Hb, LPK, TPK, elstatus inkl. Ca, leverstatus, PTK, CRP, P-glucos, S-paracetamaol, arteriell eller venös blodgas för syra-basstatus inkl serumlaktat. Tag alltid S-lithium som 0-prov och efter 2 timmar efter ankomst till sjukhus.
  Tänk på att relativt normalt prov trots allt kan innebära förgiftning hos äldre och vara i stigande vid en akut förgiftning. Följ S-lithium i 2-3 dagar.
   
 6. Volyms-/vätskebehandling med natriumklorid. Följ diures, initialt varje timma (timdiures).
  Använd inte diuretika. Diuretika ökar natriumutsöndringen i primärurinen och ökar reabsorbtionen av lithium i proximala tubuli. Hypokalemi och hyponatremi kan förekomma.
   
 7. Acidoskorregering då metabol acidos kan förekomma och bör behandlas. Alkalisering av urinen ökar utsöndringan av lithium. Använd natriumbikarbonat i infusion.
   
 8. Cirkulation
  Risk för arytmi, hypotension och cirkulationskollaps.
   
 9. Dialys, i första hand hemodialys vid koncentrationer > 3.0 mmol/l och/eller kramper, CNS-depression eller hjärnödem. Hemofiltration är sämre än hemodialys.
   
 10. Respiratorbehandling vid hjärnödem och cirkulationssvikt.
   
 11. Tänk på möjligheten till blandintoxikation - screena alltid för paracetamol och ev. etanol.
   
 12. Ring Giftinformationscentralen 08 - 736 03 84, 08 - 517 747 42. www.giftinfo.seICD-10

Observation för misstänkt toxisk effekt av intagen substans Z03.6

 

Referenser

Timmer RT. Sands JM. Lithium intoxication. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 666-74 

 • Tänk på möjligheten till blandintoxikation, tag därför alltid S-paracetamol och vid behov S-salicylater.
   
 • Patienter med dextropropoxifen-intoxikation kan snabbt utvecklas till intensivvårdspatienter och skall ALLTID monitoreras avseende vitala funktioner, var patienten än vårdas.
   
 • Vid misstanke om rhabdomyolys, analysera total-CK och myoglobin i serum och urin. Arteriell blodgas är att föredra vid denna typ av intoxikation.
 • Om stark misstanke på, eller fastställd rabdomyolys, skall alltid diures följas (timdiures), vätska ges och en diures >100 ml/timma eftersträvas (använd loopdiuretikum).
 • Alkalisera urinen. Upprepade s-elstatus, leverstatus med PTK skall tas.
   
 • Ring vid behov Giftinformationscentralen 08 - 736 03 84 eller 08 - 517 747 42. www.giftinfo.se
Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 247

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Intoxikation – Lithium

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Underläkare infektion
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken


Specialister och leg.läkare
Till uppdrag, korta och långa, över hela Sverige


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Sjuksköterska
Rättspsykiatriska regionkliniken


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Distriktsläkare
Primärvården


ST- läkare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


Distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr


Sjuksköterskor
Höglandssjukhuset i Eksjö


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Sjuksköterskor
Region Östergötland


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Sjuksköterskor
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken


Sjuksköterskor till olika uppdrag
Hela landet


ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Sjuksköterskor som vill göra skillnad
Region Örebro Län


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus


Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare
Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


Specialistläkare inom psykiatri
NU-sjukvården, Område Vuxenpsykiatri, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan
annons
annons
annons