annons
annons
Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome)
Författare Professor Greger Lindberg, Gastrocentrum Medicin/Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskare Allmänläkare Helen von Sydow, /
Uppdaterad 2011-02-13
Specialitet Gastroenterologi
Skriv ut


BAKGRUND


Colon irritabile är en av de vanligaste sjukdomarna i världen. Fler än var tionde person har besvär som kan hänföras till diagnosen colon irritabile.

Trots att sjukdomen är vanlig saknas idag kunskap om orsakerna till colon irritabile.
Sjukdomen har länge givits en psykosomatisk förklaring, men senare tids forskning talar mer för att det rör sig om inflammatoriska förändringar i tarmens nervsystem.

Colon irritabile debuterar vanligen mellan 10 och 40 års ålder. Det är ovanligt att colon irritabile debuterar efter 40 års ålder.


SYMTOM


De typiska symtomen vid colon irritabile är buksmärtor och oregelbunden tarmfunktion.
Många patienter har omväxlande diarré och förstoppning medan andra kan ha huvudsakligen besvär med diarré.
En mindre andel har huvudsakligen förstoppning.
Utspändhet eller uppkördhet i buken är också vanligt, liksom besvär av gaser i tarmen.


 


DIAGNOS
 

Det finns inga symtom, kliniska fynd eller laboratorieprover som kan användas för att med säkerhet fastställa diagnosen colon irritabile.

Diagnosen ställs genom att patientens besvär uppfyller ett antal symtomkriterier och att andra orsaker till besvären har kunnat uteslutas.


Symtomkriterier (Rome-III kriterierna)
(Efter Longstreth et al. Gastroenterology 2006; 130:1480-91)

Återkommande besvär av smärta eller obehag i buken under minst 3 dagar per månad de senaste 3 månaderna, symtomdebut för minst 6 månader sedan och med minst två av följande tre karaktäristika:
 

1. Lindring av defekation

2. Försämring associerad med förändrad avföringsfrekvens

3. Försämring associerad med förändrad avföringskonsistens

Undergruppering av colon irritabile kan göras utifrån en standardiserad skala för avföringens konsistens (Bristol Stool Form Scale (Efter Lewis & Heaton, Scand J Gastroenterol. 1997; 32: 920-4)).

1. Colon irritabile med förstoppning (IBS-C*) – hårda avföringar (Bristol 1-2) ≥25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) < 25% av antalet avföringar.

2. Colon irritabile med diarré (IBS-D) – lösa avföringar (Bristol 6-7) ≥25% och hårda avföringar (Bristol 1-2) < 25% av antalet avföringar.

3. Blandad colon irritabile (IBS-M) – hårda avföringar (Bristol 1-2) ≥25% och lösa avföringar (Bristol 6-7) ≥25% av antalet avföringar.

4. Odifferentierad colon irritabile – Otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av grupperna 1-3.

* IBS = irritable bowel syndrome

 


UTREDNING
 

 • Den svåraste delen av diagnostiken är att utesluta organisk orsak till besvären.
 • Ju längre symtomen har funnits och ju yngre patienten är, desto mindre bör utredningen vara.
 • En noggrann sjukhistoria med särskild inriktning på allvarliga symtom som viktnedgång och gastrointestinal blödning.
 • Status inklusive rektoskopi.
 • Enkla laboratorieprover med inriktning på blödning och inflammation (B-SR, B-Hb, B-LPK, S-Albumin och F-Hb) bör alltid tas.
 • Hos patienter över 40 år bör coloskopi eller colonröntgen utföras.
 • Patienter med huvudsakligen diarré bör alltid utredas noggrant enligt principer för diarréutredning.


BEHANDLING
 

 • Det saknas för närvarande effektiv medicinsk behandling av colon irritabile.
   
 • Det är vanligt att patienter med colon irritabile upplever försämring efter intag av viss typ av föda. Ofta är det fråga om så kallat ”hårdsmält” mat. Genom att undvika sådana födoämnen som försämrar besvären kan patienterna till viss del lindra verkningarna av sin sjukdom.
  Länk till PM "Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandling"
   
 • Patienter med förstoppning kan uppleva viss förbättring av bulkmedel (Inolaxol, Vi-Siblin, Lunelax, Fiberform).
   
 • Flatulens kan ibland lindras med dimetikon (Minifom, Dimetikon).
   
 • Hos patienter med diarré kan stoppande mediciner som loperamid (Dimor, Loperamid, Imodium, Primodium) vara av värde.
   
 • Opioider i smärtstillande syfte bör inte användas vid colon irritabile då denna diagnos kan medföra en ökad risk för opioidinducerad hyperalgesi.
   
 • Så kallad probioisk behandling har prövats vid colon irritabile men resultaten är inte tillräckligt entydiga för att sådan behandling skall kunna rekommenderas.


Uppföljning
 

När diagnosen väl har kunnat fastställas, finns sällan orsak till rutinmässiga medicinska kontroller av patienter med colon irritabile. Vid svårare former av colon irritabile finns risk för upprepad arbetsoförmåga under enstaka dagar vilket kan behöva uppmärksammas ur försäkringsmedicinsk synvinkel.

 

Länkar
 

Colon irritabile, IBS (Irritable Bowel Syndrome) - kostbehandlingICD-10

Irritabel tarm utan diarré K58.9
Irritabel tarm med diarré K58.0

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K58 Irritabel tarm

Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 233


Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

LÄKARE

Specialister i Allmänmedicin
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


1-2 ST- läkare
Vårdcentralen Gnesta


Specialister i Psykiatri
Adecco, bemanningsuppdrag över hela Sverige


Specialistläkare
inom Klinisk fysiologi och Nuklearmedicin !


Beroendeläkare till
psykiatrin i Dalarna


Akutläkare
NU-sjukvården, AkutverksamhetenSpecialistläkare
Vidarkliniken, rehabilitering


Specialistläkare
BUM Alingsås, Södra Älvsborgs Sjukhus


Områdeschef
Klinisk patologi/cytologi, Danderyds sjukhus


Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i LundSpecialistläkare i allmänmedicin
VårdcentralenTåbelund i Eslöv

SJUKSKÖTERSKOR

Stomiterapeut/ Sjuksköterska
Kirurgkliniken i Falun


Uroterapeut
Kirurgkliniken, Falun
ÖVRIGT

Sektionschef för ST- läkare
Vuxenpsykiatri i Lund
annons
annons
annons
annons