Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Astma, vuxna - utredning och behandling
Författare Docent, överläkare , Verksamhetsområde Lung- och allergisjukdomar/Skånes Universitetssjukhus, Lund
Granskare Docent Bengt R. Widgren, Predicare AB/Göteborg
Uppdaterad 2017-09-24
Specialitet Lungmedicin, Allergologi
Skriv ut
Patientbroschyr
DoftBAKGRUND
 

Astma är en folksjukdom; 8-10 % av den vuxna svenska befolkningen lider av sjukdomen, som är multifaktoriell. De sista årtiondena har förekomsten av astma ökat markant.

Svårighetsgraden varierar från lätta, sporadiska symtom till svåra, livshotande tillstånd.

För mer information om astma, se:
 

Astma - akut, vuxna

Astma - yrkesorsakad

Astma, barn - utredning och behandling


Orsaker
 

 • Inflammation i bronkerna och de perifera luftvägarna
 • Bronkiell hyperreaktivitet
 • Bronkospasm


SYMTOM
 

 • Andnöd - kan upplevas både i inspirium och exspirium
 • Ronki - hörs ej alltid

Två huvudtyper
 

 • Allergisk astma
 • Icke allergisk astma


UTREDNING
 

1. Anamnes
 

Exempel på viktiga frågor:
 

 • Andnöd, hosta, pip?
 • Röker du eller har du rökt?
  OBS diffdiagnosen KOL
 • Hostar du utan att känna infektionssymtom?
 • Ökad slembildning i luftvägarna?
 • Vad utlöser symtomen?
  - Infektion?
  - Allergen?
  - Starka dofter?
  - Ansträngning?
  - Läkemedel?
  - Kyla?
  - Födoämnen?
  - Psykisk stress?
 • Vad jobbar du med? (tänk på att ca 15 % av nydebuterad astma hos vuxna är yrkesrelaterad)

2. Status
 

 • Vilodyspné eller ansträngningsdyspné?

 • Vid lungauskultation:
  - Ronki?
  - Förlängt exspirium?

 • Undersök näsan med spekulum före och efter avsvällning:

  Astma och rinit uppträder ofta samtidigt- ”En luftväg – en sjukdom”. Både astman och riniten ska i dessa fall behandlas.

  Läs mer om detta samband i PM Rinit, allergisk och dess inverkan på Astma.

Observera att symtomen är episodiska och att ett invändningsfritt status inte utesluter astma.


3. Spirometri
 

Skall alltid utföras vid misstänkt astma.

 • FEV1 är sänkt vid bronkobstruktion
 • VC brukar vara sänkt vid astma

OBS! En normal spirometri utesluter inte astma.


4. Reversibilitet
 

 • Reversibilitet med hjälp av beta-2-stimulerare, t ex 0,8 mg salbutamol (Ventoline)? 12 % reversiblitet av FEV1 och minst 200 ml talar för astma.
   
 • Reversibilitetstest kan även utföras med PEF (minst 60 L/min).


5. DygnsPEF
 

Mätning av PEF i hemmet under 2 till 3 veckor, morgon och kväll samt före och efter beta2-stimulerare kan avslöja dygnsvariationer - variabilitet, t ex ”morning dippers”.

 

6. Steroidtest
 

 • Vid misstänkt astma trots negativt reversibilitetstest ges inhalationssteroid i hög dos, exv budesonid (Pulmicort) 0,8-1,6 mg/d eller flutikason (Flutide) 0,5-1,0 mg/d i ca 3 månader, alternativt 25-30 mg prednisolon dagligen i 2-3 veckor.
   
 • PEF mäts kontinuerligt under tiden.
   
 • Spirometri med reversibilitetstest före och efter.


7. Allergiutredning
 

 • Riktad allergiutredning med blodprov eller pricktest vid misstänkt utlösande allergen.

8. Laboratorieprover
 

 • Hb
 • LPK
 • Diff (med avseende på eosinofila celler som ofta är ökade vid astma).

9. Bronkiell hyperreaktivitetsmätning

 • Direkt stimulering. Exempelvis metakolintest. Ett positivt metakolintest (minskat FEV1 med 20 % efter < 4 mg metakolin/ml) talar för astmadiagnos. Utförs på specialistklinik.

 • Indirekt stimulering. Exempel:

  1. Ansträngningstest. Vid anamnes på ansträngningsutlöst bronkobstruktion, men normal lungfunktion i vila. Patienten får springa 6-8 minuter medan man med jämna mellanrum mäter FEV1 eller PEF. Patienten skall nå 85 % av sin maxkapacitet. Ett fall i FEV1 på > 10 % talar för ansträngningsutlöst astma.

  2. Mannitoltest (Aridoltest). Inhalation som pulver i förfyllda kapslar. Grad av respons anges som FEV1PD15, dvs den kumulativa dos som ger ett fall i FEV1 på 15 % jämfört med baseline. Kan lätt utföras såväl inom sluten som öppen vård.

10. Lungröntgen

Bör utföras initialt på nydebuterade vuxna astmatiker.
Astma ger ingen förändrad bild på röntgen.


 

DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

 • KOL
 • Lungemboli
 • Hjärtsvikt
 • Vitium
 • Pneumothorax
 • Laryngospasm
 • Främmande kropp
 • Hyperventilation
 • Sensorisk hyperreaktivitet
 • Bronkopneumoni 

BEHANDLING


Före farmakologisk behandling bör miljön först saneras så långt som möjligt avseende utlösande faktorer. I förekommande fall ordineras totalt rökstopp.


 

FARMAKOLOGISK BEHANDLING

Lindrig astma

(Sporadiska symtom. PEF ≥ 80 % av normalvärdet.)
 


Måttligt svår astma

(Symtom > 2 gånger per vecka, PEF 60-80 % av normalvärdet)

Som ovan, men med tillägg av:
 

 • Inhalation av beta2-stimulerare vid behov, t ex 0,2-0,4 mg salbutamol (Ventoline) eller 0,25-0,5 mg terbutalin (Bricanyl).
   
 • Vid besvärande tremor av beta2-stimulerare ges ipratropium (Atrovent), 40 µg vid behov.
   
 • Beta2-stimulerare förebyggande före kroppsansträngning och befarad exposition för faktorer som brukar utlösa astma.


Svår astma

(Dagliga symtom, PEF ≤ 60 % av förväntat)

Som ovan, men med tillägg av:
 

 • Perorala kortikosteroider (t ex betametason eller prednisolon) givet på morgonen. Så låg dos som möjligt eftersträvas.

 • Vid mycket svår allergisk astma kan omalizumab (Xolair) ges som subkutan injektion var fjärde vecka. Behandling ska initieras av specialist.

 • Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) (hos specialist)

 • Som tilläggsbehandling vid svår refraktär eosinofil astma hos vuxna patienter kan mepolizumab (Nucala) ges subcutant var fjärde vecka eller reslizumab (Cinqaero) ges som en intravenös infusion en gång var fjärde vecka. Dessa läkemedel är föremål för utökad övervakning och ska hanteras av erfaren specialist.

Astmatiker med symptomatisk rinit bör behandlas för sin rinitkomponent.

 

Vid utebliven effekt av behandling - omvärdera diagnosen och kontrollera följsamheten.

 

Vid graviditet
 

 • Vid graviditet används inhalationsbehandling i första hand (även inhalationssteroider).
   
 • Systemisk behandling ges om inte inhalationsbehandlingen ger tillräcklig effekt.
   
 • Perorala steroider ska användas om det krävs för att kontrollera astman.


ICKE FARMAKOLOGISK BEHANDLING


Sjukgymnastik


Behandling med sjukgymnastik utgör en viktig icke-farmakologisk del av behandlingen. Denna berör viktiga faktorer som exempelvis:
 

 • Andnings- och hostteknik
 • Fysisk träning
 • Avslappning
 • Kontroll av inhalationsteknik


UPPFÖLJNING
 

 1. Sker bäst hos ett astmateam med specialintresse för astma. I teamet deltar läkare, sjuksköterska och sjukgymnast. I mån av resurser även psykolog och/eller kurator.

 2. Teamet utbildar patienten avseende sin sjukdom, antingen individualiserat eller i astmaskoleform (i väl komponerade grupper).

 3. Uppföljning:
  - Kontrollerad astma: Uppföljning med spirometri, minst vart tredje år.
  - Kontrollerad astma utan underhållsbehandling: Återbesök vid behov med bedömning av symtom och fysisk aktivitet.
  - Vid okontrollerad astma med underhållsbehandling: Återbesök minst två gånger per år med bedömning av symtom och fysisk aktivitet samt uppföljning med spirometri en gång per år
  - PEF vid varje återbesök. Patienten bör ha en egen PEF-mätare för att dokumentera eventuell försämring.
  - Lungauskultation.
  - Värdering och eventuell ändring av medicineringsnivå.
  - Kontroll av inhalationsteknik.
  - Kontroll av adherence (följsamhet).
  - Bedömning av hälsostatus med frågeformuläret AKT (Astma Kontroll Test). Poäng < 20 betyder okontrollerad astma.

 4. Svår astma som behandlas med steroider peroralt bör skötas av specialist.

Länk till behandlingsöversikt Astma - akut vuxna.

Länk till behandlingsöversikt Astma - yrkesorsakad.


Blanketter
 

Astma Kontroll Test (AKT)ICD-10

Huvudsakligen allergisk astma J45.0
Icke allergisk astma J45.1
Blandad astma J45.8
Astma, ospecificerad J45.9
Akut svår astma J46.9

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
J45 Astma
J46 Akut svår astma

Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt LäkemedelsverketREFERENSER


Läkemedelsbehandling vid astma - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2015;26(3):26–43.

British asthma guidelines coordinating committee. British guidelines on asthma management: 1995. Review and position statement. Thorax 1997; 52: S1-24

Nils E Eriksson & Gunilla Hedlin (red.) Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. Andra upplagan. Studentlitteratur, Lund, 1999

Larsson K. (Red.) Astma hos vuxna – Förekomst, sjukdomsbild, diagnostik och behandling. Astra Zeneca Sverige AB – Svensk Lungmedicinsk Förening, Hjärt-Lungfonden, Södertälje 2005. (534 sidor).

Socialstyrelsens riktlinjer för vård av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) 2015. ISBN: 978-91-7555-348-1

GINA (Global Initiative for Asthma) Report,
Global Strategy for Asthma Management and Prevention 2016
www.ginasthma.org
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 230

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Astma, vuxna - utredning och behandling

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Enköpings lasarett


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Nu- sjukvården


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


Betald specialistutbildning för sjuksköterskor inom IVA/Operation/Anestesi
Skaraborgs Sjukhus, K6, Anestesi/Operation/IVA


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
AT i Region Örebro


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT- läkare
Kiruna sjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg

annons
annons