Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

annons
Insulinpump (CSII), vuxna
Författare Professor , Örebro Universitet/
Docent , Diabetescentrum/SU/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Granskare Professor Ulf de Faire, Institutet Miljömedicin (IMM)/Karolinska Institutet
Uppdaterad 2017-02-19
Specialitet Diabetes
Skriv utBAKGRUND
 

Insulinpumpar är små, bärbara och tillför snabbverkande insulin dygnet runt. Pumpen är ungefär lika liten som en mindre digitalkamera/MP3-spelare och tillför insulin via ett infusionsset som består av en tunn plastslang och en liten kanyl som förs in under huden. Användaren kan i samråd med diabetesteamet ställa in vilken mängd insulin som ska ges över dygnets olika timmar.

Vid måltider väljer man själv insulindos som ges via insulinpumpen. En sådan måltidsdos kallas "bolus". Storleken på bolusen väljs antingen med hjälp av uträkningar som bygger på hur mycket kolhydrater patienten äter eller vad man tidigare kommit fram till är en för den måltiden lämplig dos.

Insulinpumpbehandling är säker och leder till förbättrad glukoskontroll, ökad livskvalitet och har även visats leda till minskar risk för död i hjärtkärlsjukdomar.

Insulinpumpsbehandling kräver upprepade kapillära glukosmätningar alternativt koppling till kontinuerlig glukosmonitorering (CGM) för att rätt insulindoser skall kunna ges. Koppling insulinpump och CGM gör att man ytterligare kan förbättra glukoskontrollen. Några pumpar har s k automatisk insulin suspension (PLGM) vilket minskar risken för hypoglykemier.


 

FÖRDELAR/NACKDELAR
 

Fördelar
 

 • Studier har visat dels bättre glukoskontroll med en sänkning av HbA1c med cirka 5 mmol/mol, samt en ökning av livskvaliteten.
   
 • Kan hjälpa patienten att ta sitt insulin då insulinpumpar är små och bärbara. Det kan vara lättare att leva som vanligt med en insulinpump än att behöva injicera insulin med penna.
   
 • Risken för hjärtkärldöd minskas med 42 % och risken för förtidig död minskas med 27 % vid behandling med CSII jmf med pennbehandling (MDI) vid typ 1 diabetes.
   
 • Hos mycket små barn kan det vara svårt att kunna dosera tillräckligt små doser med pennbehandling varför insulinpumpbehandling är betydligt vanligare hos små barn.
   
 • Vissa pumpar har semiautomatik som reglerar insulintillförseln vid fallande eller låga glukosvärden.

Nackdelar
 

 • Man behöver ha med sig reservinsulin i händelse av pumpfel.
   
 • Man behöver fler tillbehör (infusionsset, insulinflaskor m m).
   
 • Kraven på tätare glukoskontroller kan även uppfattas som ett hinder för vissa patienter.

Insulinpump kan med fördel kombineras med kontinuerlig glukosmonitorering (CGM). Detta är ej möjligt med alla insulinpumpar och ej heller alla CGM-system. En fördel både hälsoekonomiskt, säkerhets- och effektmässigt att använda integrerade system, s k Sensor Augmented Pump (SAP). Se avsnitt CGM.


 

INDIKATIONER (VUXNA)
 

Patienten bör ha provat en optimerad behandling med flerdosregim med analoginsulin (både direktverkande och basinsulin), innan pumpbehandling startas. Patienten måste vara villig att genomföra intensifierad glukosmätning flera gånger per dygn (före och efter huvudmåltider, samt på kvällen). Patienten ska vara väl förtrogen med blodketonmätning.


Riktlinjer för användning

Användning av insulinpump ska övervägas vid typ 1 diabetes hos vuxna om minst ett av nedanstående kriterier är uppfyllt:
 

 • Patienter med HbA1c över 65 mmol/mol eller har HbA1c över det individuella HbA1c-målet.
   
 • Gryningsfenomen med högt plasmaglukos på morgonen där problemet ej kan lösas genom justering av insulindosen till kvällen och med dokumenterade låga plasmaglukosvärden under natten (kl. 03-04).
   
 • Upprepade episoder med insulinkoma, där ingen annan förklaring finns såsom alkoholproblem eller annan endokrin rubbning.
   
 • Hypoglykemisk omedvetenhet (hypoglykemisk unawareness) som kvarstår trots minskade insulindoser.
   
 • Patienter med lågt BMI och små insulindoser, där man har svårt att reglera insulintillförseln utan insulinkänningar eller stora plasmaglukossvängningar.
   
 • Uttalad diabetisk gastropares med fördröjd magsäckstömning, där pumpen ger möjlighet att tillföra en måltidsdos av insulin under flera timmar (fördröjd bolus).
   
 • Ökade möjligheter till förbättrad livskvalitet hos exempelvis en person som ofta reser mellan olika tidszoner, skiftesarbete, elitidrott.

Dokumentation av insulinpumpbehandling vid typ 2 diabetes finns men är begränsad, och denna behandling kan därför i enstaka fall övervägas vid typ 2 diabetes.


Val av insulin

Insulin till pumpen skall vara direktverkande måltidsinsulin, Apidra/Humalog/Novorapid. Vissa skillnader i indikation vad gäller graviditet föreligger mellan dessa olika insulinsorter.


 

INFORMATION TILL PATIENTEN
 

 • Om patienten blir akut inlagd på sjukhus kan man inte räkna med att det finns personal i tjänst som kan hantera insulinpumpen. Därför behövs skriftlig information i plånbok eller väska om att patienten behandlas med insulinpump.
   
 • Vid insulinkoma eller ketoacidos ska pumpen temporärt tas bort. Patienten måste alltid kunna gå över till injektionsbehandling med måltidsinsulin och basinsulin och skall ha rekommenderade doser för detta.
   
 • Patienten skall också känna till att vid en oförklarlig hög plasmaglukosnivå, skall direktverkande insulin ges med penna eller spruta (d v s inte via insulinpumpen) tills plasmaglukos börjat sjunka igen.
   
 • Patienten skall kunna kontrollera ketoner i blod, förstå att detta bör göras vid oväntat höga plasmaglukos eller vid symtom på insulinbrist och förstå hur blodketonresultatet ska tolkas.

Pumpfel

Vid reklamation från pumpanvändaren eller diabetesmottagning skall felet eller avvikelsen anmälas till insulinpumpföretaget och vid allvarliga fel eller vid misstanke om sådana även till Läkemedelsverket. Tar pumpanvändaren själv kontakt med företaget så ska företaget sedan informera diabetesmottagningen.


 

UTSÄTTNING
 

 • Allsidig omprövning kring fortsatt insulinpumpbehandling görs varje år.
   
 • Vid tillstånd som kan påverka förmågan att fysiskt och/eller kognitivt hantera insulinpumpen, såsom vid stroke, kognitiv störning eller vid andra nytillkomna sjukdomar bör man överväga utsättning av insulinpumpbehandling och övergå till annan insulinbehandling.
   
 • Hos patienter med upprepade episoder med ketoacidos, manipulation och bristande egenvård skall indikationen för insulinpump ifrågasättas.


UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
 

Diabetesteamet ska tillgodose patientens behov av utbildning och feedback vid införandet av insulinpump med kontakt en gång per vecka under de fyra första veckorna och därefter en gång per månad under 3 månaders tid.

Nedladdning av insulinpump-data rekommenderas vid varje besök liksom regelbunden nedladdning och utvärdering hemma.

Om insulinpumpbehandling inte har bidragit till att lösa det problem som var anledningen till att insulinpump initierades, liksom vid bristande patientföljsamhet ska insulinpumpbehandling avslutas.

Utvärdering och omprövning ska ske minst varje vår. Vid avbrytande av insulinpumpbehandling ska patienten återlämna utrustningen till behandlande klinik.

Registrering av insulinpumpbehandling skall ske årligen i Nationella Diabetes Registret (NDR).


 

KRAV PÅ BEHANDLANDE KLINIK
 

Behandlande klinik skall ha erforderlig kunskap om insulinpumpteknik, nedladdning av insulinpumpdata samt kunna utvärdera och ge feedback till patienterna. Vidare skall personal från deltagande klinik regelbundet delta i fortbildning kring insulinpumpbehandling antingen regionalt eller nationellt. Detta gäller såväl läkare som diabetessköterskor. Flera i diabetesteamet behöver behärska tekniken så att patienterna kan få gott stöd.


Kvalitetsarbete

Uppföljning av insulinpumpbehandling sker via NDR.


Referenser

Jeitler K, Horvath K, Berghold A, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion versus multiple daily insulin injections in patients with diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis. Diabetologia 2008;51:941-951.

Misso ML, Egberts KJ, Page M, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) versus multiple insulin injections for type 1 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2010;1:CD005103.

Bergenstal RM, Tamborlane WV, Ahmann A, et al. Effectiveness of sensor augmented insulin pump therapy in type 1 diabetes. N Engl J Med 2010;363:311-320.

Pickup JC. Insulin-pump therapy for type 1 diabetes mellitus. N Engl J Med 2012;366:1616-1624.

Steineck I, Cederholm J, Eliasson B et al. Insulin pump therapy, multiple daily injections, and cardiovascular mortality in 18 168 people with type 1 diabetes: observational study. BMJ 2015;350:h3234 doi: 10.1136/bmj.h3234
 

Copyright © Internetmedicin 2017
ID: 2293

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Insulinpump (CSII), vuxna

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Överläkare/ specialistläkare
till VO AnOpIVA i Helsingborg och Ängelholm


Enhetschef
till Operationsavdelningen i Helsingborg


Överläkare/Specialistläkare
till Hudmottagningen i Helsingborg


Just nu söker vi dig som är specialist i allmänmedicin!
Bohuspraktiken, Bohus Centrum


Just nu har vi flera lediga tjänster på hel- eller deltid. Även i Mali.
Försvarsmakten


Chefsläkare
Södra Älvsborgs Sjukhus, sjukhusledning


Leg. läkare med erfarenhet från primärvården
KRY


Överläkare/specialistläkare inom Barn- och ungdomspykiatri
Skaraborgs Sjukhus, M6, BUP Läkare


Arbeta som läkare hos Min Doktor
Min Doktor


Distriktsläkare
Heby Vårdcentral


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Söderhamn och Linden


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Hudiksvall och Nordanstig


Distriktssköterska på vårdcentral
Primärvårdens vårdcentraler i Uppsala län


Specialist allmänmedicin och ST-läkare
till hälsocentralerna Arbrå, Baldersnäs och Kilafors

annons
annons
annons