Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Mikroskopisk kolit
Författare Professor , Sektionen för Gastroenterologi Medicinska kliniken/Universitetssjukhuset i Örebro
Granskare Professor Joar Svanvik, Kirurgiska kliniken/Universitetssjukhuset i Linköping
Uppdaterad 2017-08-22
Specialitet Gastroenterologi
Skriv utBAKGRUND
 

Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för diarrésjukdomar vilka kännetecknas kliniskt av kronisk oblodig diarré och en makroskopiskt normal eller nästan normal kolonslemhinna, där mikroskopisk undersökning av biopsier kan påvisa karakteristiska förändringar.

De två vanligaste tillstånden är kollagen kolit och lymfocytär kolit.

 

Epidemiologi

Sjukdomarna har tidigare ansetts ovanliga men har säkert varit underdiagnostiserade och förbisedda och har hos en del patienter misstolkats som irritabel tarm (IBS).

Den årliga incidensen för kollagen respektive lymfocytär kolit är i Sverige vardera 5-6/100.000 innevånare. Sjukdomarna förekommer i alla åldrar, men flertalet patienter är medelålders och äldre kvinnor med en medelålder omkring 60-70 år vid diagnos. Kollagen kolit är vanligare hos kvinnor (kvinna:man 4,4:1) än lymfocytär kolit (kvinna:man 2,4:1).

 

Patogenes

Orsaken till kollagen och lymfocytär kolit är okänd. Den rådande uppfattningen idag är att agens i fekalströmmen utlöser specifika immunologiska reaktioner i tarmslemhinnan hos predisponerade individer.
 

 • Infektioner med Campylobacter jejuni, Clostridium difficile, Yersinia enterocolitica och Aeromonas hydrophilia har i enstaka fall rapporterats utlösa mikroskopisk kolit.
 • Gallsaltsmalabsorption och celiaki kan förekomma associerat med mikroskopisk kolit.
 • Olika läkemedel bl a lanzoprazol, NSAID- och SSRI-preparat har rapporterats kunna utlösa mikroskopisk kolit. Noggrann läkemedelsanamnes är därför viktig vid nydiagnosticerad mikroskopisk kolit så att relevanta läkemedel kan identifieras och om möjligt utsättas.

I de flesta fall hittar man dock ingen utlösande orsak till sjukdomarna.


 

SYMTOM
 

 • Oblodig diarré
 • Diffusa buksmärtor
 • Viktnedgång
 • Nattlig diarré
 • Anal inkontinens
 • Trötthet

Det dominerande symtomet är kronisk diarré, som inte sällan kan debutera akut. Många patienter har en eller flera associerade autoimmuna sjukdomar av vilka tyroideasjukdomar, celiaki och diabetes mellitus är vanligast.


 

DIAGNOSTIK
 

Mikroskopisk kolit kan diagnostiseras endast genom mikroskopisk undersökning av biopsier från kolonslemhinnan. Vid koloskopi bör flera biopsier tas segmentellt från hela kolon. Laboratorieprover, inklusive fekala markörer som calprotectin, ger ingen hjälp i diagnostiken, och endast ospecifika avvikelser kan ses som lindrig anemi, lätt förhöjd sänkereaktion eller CRP-värde. Vid koloskopi eller röntgen är kolonslemhinnan vanligtvis normal eller uppvisar endast mindre okarakteristiska avvikelser.

Vid både kollagen kolit och lymfocytär kolit ses histologiskt en kronisk inflammation i lamina propria och en ytepitelskada. Det typiska fyndet vid kollagen kolit är ett förtjockat kollagenskikt på minst 10 μm under ytepitelet. Denna kollagenökning saknas vid lymfocytär kolit, där en ökning av antalet lymfocyter i ytepitelet (≥ 20/100 ytepitelceller) är det framträdande fyndet. MCi (inkomplett mikroskopisk kolit) är ett nytt och ännu inte väldefinierat tillstånd, som har histologiska drag av mikroskopisk kolit men uppfyller inte helt de histopatologiska kriterierna för kollagen respektive lymfocytär kolit.
BEHANDLING
 

Kausal behandling saknas men symtomatisk medicinsk behandling är oftast effektiv.
Budesonid har idag den bästa vetenskapliga dokumentationen och blir lämpligen 1:a handsmedlet speciellt vid svårare symtom.

Följande behandlingsschema kan övervägas:
 

 • Beakta kostfaktorer, läkemedelsbiverkan och möjligheten av samtidig celiaki eller gallsaltsmalabsorption
 • Ett samband mellan rökning och mikroskopisk kolit ses varför rökstopp rekommenderas.
 • Loperamid (Imodium, Dimor, Travello), kolestyramin (Questran) (spec. vid samtidig gallsaltsmalabsorption)
 • Budesonid (Budenofalk, Entocort) 3 mg 3 x 1 med successivt nedtrappande dos under ca 8 veckor. Recidivrisken är hög (60-80 %) efter avslutad behandling med budesonid. I dessa fall har underhållsbehandling med budesonid i låg dos (4,5-6 mg/dag) visats vara effektiv och säker
 • Mesalazin (Asacol, Pentasa, Salofalk) har använts tidigare. Ny kontrollerad studie visar dock att mesalazin inte är effektivare än placebo för att inducera remission vid kollagen kolit.
 • Immunosuppressiv behandling; azatioprin (Imurel), metotrexat (Methotrexate). Evidens för denna behandling saknas dock.
 • Biologisk behandling med TNF-hämmare (infliximab, adalimumab) har använts i enstaka små patientserier. Kontrollerade studier krävs innan de kan rekommenderas.
 • Kirurgisk behandling; blir idag sällan aktuell eftersom den medicinska behandlingen oftast är framgångsrik.PROGNOS
 

Prognosen för båda sjukdomarna är god och svåra komplikationer är ovanliga. Någon överdödlighet har inte observerats, och risken för koloncancer är inte ökad.

Kollagen kolit har oftast ett kroniskt intermittent förlopp och symtomen går i skov. Lymfocytär kolit verkar ha ett mildare förlopp och upp till 60 % av patienterna kan ha endast en enstaka attack.

Buksmärtor och trötthet kan kvarstå även sedan diarréerna har upphört. Det finns en liten andel patienter, speciellt med kollagen kolit, som har en terapiresistent och svårbehandlad sjukdom där kirurgisk behandling kan bli aktuell i enstaka fall.

 

Patientinformation
 

Informationsbroschyren ”Till Dig som önskar mer information om mikroskopisk kolit” kan beställas från JärfällaTillotts Pharma AB. Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma, info@tillottsnordic.com.


 

ICD-10

Annan specificerad icke infektiös gastroenterit och kolit K52.8

 
Sjukskrivning

Länkar till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:
K52 Annan icke infektiös inflammation i magsäcken och tarmen

Referenser
 

Beaugerie L, Pardi DS. Review article: drug-induced microscopic colitis - proposal for a scoring system and review of the literature. Aliment Pharmacol Ther 2005; 22: 277-84. Länk

Bohr J, Wickbom A, Hegedus A, Nyhlin N, Hultgren-Hörnquist E, Tysk C. Diagnosis and management of microscopic colitis: current perspectives. Clin Experiment Gastroenterol 2014;7:273-284 Länk

Chande N, McDonald J, Macdonald J. Interventions for treating collagenous colitis. Cochrane Database Syst Rev 2008: CD003575. Länk

Chande N, McDonald J, Macdonald J. Interventions for treating lymphocytic colitis. Cochrane Database Syst Rev 2008: CD006096. Länk

Miehlke S, Madisch A, Kupcinskas L, et al. Budesonide is more effective than mesalamine or placebo in short-term treatment of collagenous colitis. Gastroenterology. 2014;146:1222-1230. Länk

Münch A, Aust D, Bohr J, Bonderup O, Fernández Bañares F, Hjortswang H, Madisch A, Munck LK, Ström M, Tysk C, Miehlke S, for the European Microscopic Colitis Group (EMCG). Microscopic Colitis: current status, present and future challenges. Statements of the European Microscopic Colitis Group. Journal of Crohn's and Colitis. 2012;6:932–945. Länk

Tysk C, Bohr J, Olesen M, Eriksson S, Järnerot G. Mikroskopisk kolit – vanligare diarrésjukdom än du tror. Biopsier enda väg till diagnos, medicinsk behandling ger god effekt. Läkartidningen 2005;102:2210-4. Länk

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 1950

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Mikroskopisk kolit

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


Specialistläkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatrimottagning Utmattningssyndrom


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Visby lasarett


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT- läkare
Skånes universitetssjukhus


AT-läkare
Mälarsjukhuset i Eskilstuna


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Nyköpings lasarett


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT-läkare
Lycksele Lasarett


Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus

annons