Vårdintyg – tvångsåtgärder
Författare Överläkare , Psykiatrimottagning Gamlestaden Team 4 Neuropsykiatri/Psykiatri SU/Affektiva
Granskare Professor emeritus Lil Träskman-Bendz, Avdelning Psykiatri, Institutionen för Kliniska vetenskaper i Lund/Lunds Universitet
Uppdaterad 2011-10-15
Specialitet Psykiatri
Skriv ut
annons


Bakgrund
 

Sedan 1991 regleras tvångsåtgärder inom vården av två lagar, LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) och LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård).

Den 1 juli 2000 infördes nya regler gällande både psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Den 1 sept 2008 trädde socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd i kraft, med införande av en ny vårdform – öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

Av betydelse för läkare att känna till är också LVM (lagen om vård av missbrukare i vissa fall), en lag som reglerar socialtjänstens möjligheter att ingripa vid destruktivt livshotande missbruk. Handläggning av LVM-ärenden sker således inom socialtjänsten, men en utredning kan initieras av läkare genom utfärdande av s k LVM-intyg.

Tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att tvångsvård enligt LPT och LRV kan bli aktuell:
 

 1. Allvarlig psykisk störning (APS) måste föreligga. Med allvarlig psykisk störning menas i första hand tillstånd av psykotisk svårighetsgrad. Till APS kan också räknas svårare personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär och vissa impulskontrollstörningar, t ex pyromani.
  Observera att enbart missbruk inte är APS (men kan i stället bli föremål för åtgärder enligt LVM) - komplikationer som delirium tremens och amfetaminpsykos är däremot exempel på APS.
 2. Oundgängligt behov av heldygnsvård måste finnas för att LPT ska kunna tillämpas. Vid LRV är lagtexten utformad så att behovet inte måste vara oundgängligt.
 3. Patienten ska motsätta sig erbjuden vård och behandling. Alternativt så ska det till följd av patientens psykiska tillstånd finnas grundad anledning att anta att vården inte kan ges med hans samtycke.

Praktiskt förfarande


Intagning för tvångsvård på sjukvårdsinrättning (oftast psykiatrisk klinik) bygger på en två-läkarbedömning:

 • En läkare (legitimerad läkare såväl i allmän tjänst som privatpraktiserande; dispens kan ges efter genomgången psykiatriplacering under AT) utfärdar vårdintyg. Samma läkare (om jourhavande på psykiatrisk klinik) kan också fatta kvarhållningsbeslut. Vårdintyget får inte vara äldre än 4 dagar. Psykkonsult på somatisk vårdavd eller akutmottagning kan skriva vårdintyg, men oftast innebär detta praktiska svårigheter, då intagningsbeslutet enligt nedan i så fall måste fattas av annan specialistkompetent psykiater, något som kan vara svårt att lösa på jourtid. Bättre är oftast att somatiker (distriktsläkare, medicinjour eller annan lämplig) skriver vårdintyget (och kan också fatta kvarhållningsbeslut) medan psykkonsulten gör §6-bedömningen.
   
 • En annan läkare (enligt lagtexten chefsöverläkaren på psykiatrisk klinik, som dock får delegera uppgiften till annan specialistkompetent psykiater) fattar beslut om intagning för vård enligt LPT (§6). Intagningsbeslut måste fattas inom 24 timmar från patientens ankomst till sjukvårdsinrättning.

Vårdintygsblanketten har fått en annan utformning från 2000, där bl a en separat punkt har införts gällande bedömningen av patientens farlighet gentemot sig själv eller andra.

Vid intagningsbeslut föreligger skyldighet att informera patienten (när patientens tillstånd medger det) om rätten att överklaga till länsrätten samt om rätt till stödperson (§48 och §30). Från 2000 är chefsöverläkaren (chöl) skyldig att rapportera patientens inställning till erbjudandet om stödperson. Denna stödperson kan övergå till att bli kontaktperson enligt socialtjänstlagen efter tvångsvårdens upphörande.

Tvångsåtgärder (bältesläggning, injektionsbehandling, mm) får vidtas innan intagningsbeslut är fattat, om det är oundgängligen nödvändigt. Leg.läk (med delegation) får fatta beslut härom. Ge ej depåinjektion!

 

Tidsgränser som anger ramar för LPT

 • Ansökan om fortsatt tvångsvård ska lämnas till länsrätten innan tiden för beslutets giltighet löper ut. Detta innebär inom 4 veckor vid intagning enl LPT §6 (§7 LPT), därefter ny förlängningsansökan inom 4 månader räknat från intagningsdagen (LPT §8), därefter ny ansökan inom 6 månader räknat från dagen för domen (LPT §9).
   
 • Vid vård enl LPT §11 skall ansökan om förlängd LPT-vård ske redan efter 4 dagar (LPT §12). Beviljad förlängning gäller för först 4 månader (LPT §13), därefter 6 månader i taget, precis som vid förfarandet beskrivet vid intagning enl §6 ovan (LPT §13).
   
 • Observera att det vid LRV-vård föreligger skyldighet att ansöka om förlängd vård efter först 4 månader (alltså inte efter 4 dagar resp 4 veckor, som vid LPT). Härefter sker förlängningsansökanskrav var 6:e månad (likt LPT).
   
 • I ansökan till länsrätten skall även bifogas en vårdplan.

Vård på somatisk avdelning
 

Vid svår somatisk sjukdom parallellt med allvarlig psykisk störning får patienten vårdas på somatisk klinik, där handläggningen sker enligt ovan beskrivna paragrafer.

 

Konvertering
 

Konvertering från vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) på psykiatrisk vårdinrättning till vård enligt LPT kan ske när en patient vid önskemål om utskrivning bedömes utgöra en fara för sig själv eller annan. Vårdintyg skall enligt de nya reglerna från juli 2000 utfärdas även i denna situation, följt av ett konverteringsbeslut inom 24 timmar, utfört av en annan, specialistkompetent, läkare. Man tillämpar alltså en tvåläkarprövning även vid konvertering.

Övriga förutsättningar för vård enligt LPT (enligt ovan) måste också vara uppfyllda - men i och med farlighetsrekvisitet uppställer man alltså hårdare krav i konverteringssituationen. Vid konvertering ska länsrätten informeras senast nästa dag. Konverteringsbeslut är giltigt längst 4 dagar, till skillnad mot de 4 veckor som gäller vid vårdintygsförfarande där patienten inte redan vårdas enligt HSL.


Polishandräckning


Polishandräckning kan lämnas enligt LPT §47 på begäran av:

 1. Läkare i allmän tjänst (ej privatpraktiserande) för att kunna genomföra en undersökning
 2. Läkare i allmän tjänst eller chöl (om denne blivit informerad om eller erhållit vårdintyg) för att föra patienten till sjukvårdsinrättning
 3. Chöl för att återföra en patient som har lämnat vårdinrättning utan tillstånd
 4. Chöl för att återföra en patient som ej återvänt från beviljad permission eller vars tillstånd återkallats - se dock nedan angående förändrade regler för permissionsförfarande mm.

LPT-vård kan bedrivas på somatisk klinik. Svår somatisk sjukdom kan vara indikation för LPT-vård, när patient med allvarlig psykisk störning vägrar vård. Specialistkompetent psykiater är ansvarig för den psykiatriska vården. Vårdintyg kan utfärdas av somatisk läkare, varefter beslut om intagning på den psykiatriska kliniken fattas av specialistkompetent psykiater, även om patienten alltså geografiskt inte vistas på en psykiatrisk klinik.

 

Andra tvångsåtgärder
 

I LPT/LRV-lagstiftningen regleras även andra sorters tvångsåtgärder, såsom visitering, avskiljande och fastspänning (”bälte”).

 

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård
 

De viktigaste förändringarna från 2008 är:
 

 • Ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) måste ske under sluten psykiatrisk tvångsvård genom att chöl (eller delegerad specialist) tillsänder länsrätten skriftlig ansökan med bifogande av protokoll från samordnad vårdplanering (med socialtjänsten). Särskilda villkor som patienten ska uppfylla ska upprättas och godkännas.
   
 • Tvångsåtgärder får inte förekomma under ÖPT. Bryter patienten mot villkoren på ett sådant sätt att hans/hennes tillstånd försämras eller riskerar att allvarligt försämras kan beslut om återföring till sjukvårdsinrättning ske, exempelvis för adekvat medicinering (LPT §26a). Det får t ex inte ske bara för att patienten kommer en dag för sent till återbesök.
   
 • Om patienten efter återförande till sjukvårdsinrättning fått behandling/förbättrats kan han/hon utskrivas till fortsatt ÖPT eller öppen rättspsykiatrisk vård med de villkor som tidigare beslutats om. Om behov av fortsatt sluten psykiatrisk tvångsvård föreligger måste chöl ansöka om detta till länsrätten inom 4 dagar (LPT §26a).
   
 • Utskrivning på LPT-permission under längre tid får inte ske, utan endast kortvarigt (maximalt 4 veckor) i samband med ansökan om ÖPT.

Blanketter
 

Vårdintyg


Referenser
 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2000:12)

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 11/00

Handböcker om LPT resp LRV, utgivna av Socialstyrelsen inför LPT- och LRV-lagarnas inträde 1991 , där lagtexterna i sin helhet finns publicerade.

Lokal instruktion för LPT och LRV för Psykiatri Område Östra, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård – handbok med information och vägledning för tillämpningen av socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOSFS 2008:18)

Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 175

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Vårdintyg – tvångsåtgärder

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Specialistläkare/Överläkare till Neuropsykiatriska teamet
Psykiatri Affektiva, Psykiatrisk mottagning Gamlestaden


Specialistläkare/Överläkare till Affektiva teamet
Psykiatri Affektiva, Psykiatrisk mottagning Gamlestaden


Nystartad klinik söker läkarchef,
Universitetssjukhuset, Linköping


Överläkare /specialistläkare internmedicin geriatrik
Neurolog- och rehabiliteringskliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus


Specialist i allmänmedicin/medicinskt ansvarig läkare (MAL)
Capio Husläkarmottagning Serafen, Stockholm


Narkosläkare
Anestesikliniken, Nyköpings lasarett


Specialist i allmänmedicin
Närhälsan Vänerparken vårdcentral


Läkare Vårdhygien
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


Distriktsläkare
Vårdcentralen Kolmården


Överläkare/specialistläkare inom barn- och ungdomsmedicin
Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning Lerum, Barn- och ungdomskliniken, SÄS


Allmänspecialist
till Ockelbo Din Hälsocentral


Specialistläkare kirurgisk och urologisk onkologi
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


Överläkare/ Specilaistläkare
Kvinnokliniken Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Verksamhetschef
Achimas Vårdcentral


Barn- och ungdomssjukvården i Hudiksvall
söker ST-läkare och barnsjuksköterskor


ST-läkare i Akutsjukvård
Alingsås Lasarett, Kliniken för akutmottagning och administration, Akutmottagningen


Specialistläkare med intresse av Akutsjukvård
Alingsås Lasarett, Kliniken för akutmottagning och administration, Akutmottagningen


Geriatriker/distriktsläkare till projekt: mobil läkare HSV
Närhälsan och Backa läkarhusgruppen


Geriatriker eller specialistläkare i allmänmedicin till hembesöksteam
Närhälsan Biskopsgården vårdcentral


Specialistläkare i allmänmedicin
uppdrag hela landet

annons
annons