annons
annons
Meningit – bakteriell
Författare Professor Magnus Gisslén, Infektionskliniken/SU/Östra Sjukhuset
Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2015-01-24
Specialitet Infektion, Neurologi
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Bakteriell meningit är en mycket allvarlig infektion, som kan drabba människor i alla åldrar med högst incidens hos nyfödda, barn och ungdomar samt äldre. Snabb och korrekt initial handläggning är avgörande för en god prognos och bör därför kännas till av alla läkare.


Predisponerande faktorer
 

Följande bakomliggande faktorer kan predisponera för bakteriell meningit, men observera att också för övrigt helt friska personer kan drabbas:

 • Alkoholism
 • Diabetes mellitus
 • Nedsatt immunförsvar av annan anledning
 • Skallbasfraktur
 • Främmande material i CNS, t ex likvorshunt, ventrikeldrän

Etiologi
 

Etiologin skiljer sig mellan olika åldersgrupper, men bortsett från nyfödda (< 1 månad), patienter med skallbasfraktur och patienter med främmande material i CNS, dominerar fyra bakterier:

 1. Streptococcus pneumoniae (Pneumokocker)
 2. Neisseria meningitidis (Meningokocker)
 3. Haemophilus influenzae (minskat betydligt sedan införandet av allmän HIb-vaccination)
 4. Listeria monocytogenes

Ovanligare etiologiska agens är gramnegativa stavar t ex E. coli och Klebsiella, streptokocker, Staph. aureus och M. tuberculosis.
Hos nyfödda är vanligaste agens E. coli, grupp B streptokocker, och Listeria.
 

Visa översikt: Meningokockinfektioner 

SYMTOM
 

 • Oftast akut debut, timmar - enstaka dygn
 • Kraftig huvudvärk
 • Feber
 • Illamående och kräkningar
 • Allmänpåverkan
 • Förvirring/omtöckning
 • Påverkat medvetande

Kliniska fynd
 

 • Allmänt status: allmänpåverkan, feber.
   
 • Puls och blodtryck: pulsen vanligen hög, blodtrycket kan vara lågt vid samtidig sepsis, vid högt intrakraniellt tryck kan högt blodtryck och låg puls ses (djupt medvetandesänkt patient).
   
 • Neurologi: nackstyvhet (ej obligat, d v s bakteriell meningit kan förekomma utan nackstyvhet), medvetandesänkning, ibland fokalneurologiska symtom, särskilt hos djupt medvetandesänkt patient med förhöjt intrakraniellt tryck.
   
 • Hud: petechier förekommer vid meningokockmeningit med sepsis.
   
 • Övrigt: ej ovanligt med samtidig pneumoni, otit eller sinuit.


DIFFERENTIALDIAGNOSER
 

INITIAL HANDLÄGGNING
 

Den initiala handläggningen är helt avgörande för utgången. Bakteriell meningit är ett akut tillstånd som skall handläggas med stor skyndsamhet. Telefonkontakt tas med närmaste infektionsklinik.

1. Lumbalpunktion (LP) omedelbart! Andra undersökningar som t ex datortomografi av hjärnan skall ej utföras innan LP är gjord. LP bör vara utförd inom 10-15 minuter efter det att patienten kommit till akutmottagningen. Finns kontraindikation mot LP, t ex djupt medvetandesänkt patient (RLS > 4), fokalneurologiska symtom eller hjärnstamspåverkan (ljusstel pupill, stigande blodtryck/sjunkande puls etc) som tecken på förhöjt intrakraniellt tryck, eller om patienten står på antikoagulationsbehandling, ges adekvat antibiotikabehandling direkt utan att LP utförs. Likaså om LP misslyckas eller av något annat skäl inte kan utföras, ges antibiotika innan patienten skickas vidare.

Om patienten har tecken på intrakraniell tryckstegring kan insättande av ventrikeldrän och aktiv trycksänkande behandling på neurokirurgisk intensivvårdsavdelning (NIVA) vara aktuellt. Sådan behandling är dock inte vetenskapligt validerad på patienter med bakteriell meningit.

Likvor tas för:
a. cellräkning, glukos, albumin, laktat (1 ml)
b. odling och gramfärgning (1-2 ml)
c. extrarör (2-3 ml) för eventuell senare analys

Obs! Vänta inte på svar av likvoranalysen innan antibiotika ges.
 

Visa översikt: Lumbalpunktion(LP) och likvoranalys

2. Blododling, sätt nålar och ta övriga blodprover (Hb, LPK, diff., TPK, elstatus, leverstatus, PTK, APTT, CRP, p-glukos) samtidigt som LP görs. Odla från andra infektionsfokus om möjligt (hörselgång vid perforerad otit, nasopharynx vid pneumoni eller otit).

3. Antibiotika (se nedan)

4. Kortikosteroider, dexametason 0,15 mg/kg x 4 i fyra dygn med max 10 mg/dos alt Betametason 0,12 mg/kg x 4 i fyra dygn - rekommenderas till alla meningitpatienter. Ges före, eller senast samtidigt som första antibiotikadosen med syfte att minska risken för sekvele.

Seponeras tidigare än efter 4 dygn om meningokocker verifieras och kan också sättas ut tidigare hos alla patienter vid snabb klinisk förbättring.


Vidare handläggning
 

 • Patienten bör vårdas på intensivvårdsavdelning på infektionsklinik, på neuro-IVA eller på allmän IVA
 • Respiratorbehandling ofta nödvändig
 • Ibland behandling av samtidig septisk chock (för mer information se separat behandlingsöversikt Sepsis och septisk chock)
 • Undvik att ge stora mängder kristalloida lösningar.


ANTIBIOTIKA
 

Initialt kan antibiotika väljas enligt nedan (modifieras efter odlingssvar). I vårdprogrammet för bakteriella CNS-infektioner från Svenska Infektionsläkarföreningen rekommenderas 4 doser beta-laktam-antibiotika per dygn grundat på beta-laktamernas korta halveringstid. Det finns inga studier som visat att 4 doser per dygn ger bättre resultat än 3 doser. Traditionellt har regimer med 3 doser per dygn använts i Sverige, med mycket goda kliniska resultat. Båda alternativen anges nedan.

 

Vuxna och barn > 6 mån
 

Cefotaxim (Claforan) 3 g x 4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) eller ceftriaxon (Rocephalin) 4 g x 1 i.v. (< 40 kg 100 mg/kg x 1)
+ ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v. ( < 40 kg 100 mg/kg x 3-4)

eller meropenem (Meronem) 2 g x 3 i.v. (< 50 kg 40 mg/kg x 3) som ensam terapi.

Vid "allvarlig" penicillinallergi (urticaria, andningspåverkan, anafylaxi): Moxifloxacin (Avelox) 400 mg x 1 i.v. + vankomycin 1 g x 3 i.v. (15 mg/kg x 3) + trimetoprim/sulfametoxazol (Eusaprim, Bactrim) 20 ml x 2 i.v.

 

Fortsatt antibiotikabehandling efter odlingsresultat och resistensbestämning
 

Behandlingstiden måste alltid ställas i relation till det kliniska förloppet. Nedan anges de behandlingstider som oftast används av författarna till den här översikten. Studier saknas.

Meningokocker:
Bensylpenicillin 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 5-7 dagar.

Pneumokocker (penicillinkänsliga):
Bensylpenicillin 3 g x 4 i.v, (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10 dagar.

Pneumokocker (penicillinresistenta):
cefotaxim (Claforan) 3 g x 3-4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) + vancomycin 1 g x 3 i.v. i 10 dagar (undvik steroider).

H.influenzae (ampicillinkänslig):
ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10 dagar.

H.influenzae (ampicillinresistent):
cefotaxim (Claforan) 3 g x 3-4 i.v. (< 40 kg 75 mg/kg x 3-4) i 10 dagar eller enligt resistensmönster.

Listeria:
ampicillin (Doktacillin) 3 g x 4 i.v (< 40 kg 100 mg/kg x 3-4) i 10-14 dagar, vid immunosuppression krävs ibland längre behandling.

Övriga: Enligt resistensmönster.

 


ICD-10

Meningit orsakad av pneumokocker G00.1
Meningit orsakad av Haemophilus influenzae G00.0
Bakteriell meningit, ospecificerad G00.9
Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01.9
A321 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01.9
A390 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes


 
Copyright © Internetmedicin 2015
ID: 160

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Meningit – bakteriell

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.Överläkare
Infektionskliniken, Länssjukhuset Ryhov


Specialistläkare i allmänmedicin
Vårdcentralen Eden i Malmö


Distriktsläkare
Primärvården


Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Distriktsläkare
Vårdcentralen Visby Norr


Specialist/överläkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Specialist i allmänmedicin
Capio Göingekliniken, Hässleholm


Specialist i infektionssjukdomar
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


ST-läkare reumatologi
Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken, Uddevalla


Underläkare infektion
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken


ST- läkare
Operations- och intensivvårdskliniken


Sjuksköterskor
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken


Legitimerad läkare med intresse för allmänmedicin
Sundets läkargrupp


Överläkare/specialist strokevård
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare/ specialistläkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandsjukhuset Eksjö


Sjuksköterskor
Region Östergötland


Sjuksköterska
Rättspsykiatriska regionkliniken


Sjuksköterskor
Höglandssjukhuset i Eksjö


Psykiater eller ST- läkare
Psykiatriska kliniken, Värnamo sjukhus


Sjuksköterskor som vill göra skillnad
Region Örebro Län


Överläkare/specialist i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialistläkare inom psykiatri
NU-sjukvården, Område Vuxenpsykiatri, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg


ST- läkare (55 st)
Västerbottens Läns Landsting


ST- läkare
Geriatriska rehabiliteringskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Överläkare/specialist medicinsk rehab
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Överläkare/ specialistläkare till KAVA
Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken, Avd 63 KAVA, Trollhättan


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Sjuksköterskor till olika uppdrag
Hela landet


ST- läkare
Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus


Överläkare
Operations- och Intensivvårdskliniken, Höglandssjukhuset Eksjö


Specialister och leg.läkare
Till uppdrag, korta och långa, över hela Sverige


Överläkare/ Specialistläkare
NU-sjukvården, Område Opererande specialiteter, Kirurgkliniken


ST-läkare i neurologi
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Neuro- och rehabiliteringskliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Läkare med pedagogisk och/eller utbildningsprofil
Kliniskt Träningscenter, Akademiska sjukhuset


Överläkare/ Specialistläkare
Kvinnokliniken


Specialistläkare
till Klinisk farmakologi


Verksamhetschef till rättspsykiatri
Säters Sjukhus
annons
annons
annons