annons
Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen
Författare Professor emeritus Kjell Alestig, Infektionskliniken/SU/Östra sjukhuset
Granskare Professor emeritus Ragnar Norrby, Infektion/Stockholm
Uppdaterad 2013-06-09
Specialitet Infektion, Gastroenterologi
Skriv utBAKGRUND
 

Protozoer i mag-tarmkanalen kan påvisas genom direktmikroskopi av 1-3 faecesprover tagna med någon dags mellanrum, eftersom förekomsten kan vara intermittent.

Hälsoundersökning efter utlandsvistelse eller diarré efter resor kan motivera provtagning liksom tarmbesvär i kombination med immunosuppression. På remissen till laboratoriet bör anges om immunosuppression föreligger eftersom specialfärgningar då kan vara motiverade.

Välkända patogener är Entamoeba histolytica och Giardia intestinalis.
 

Se även behandlingsöversikt: Diarré, infektiösAMÖBIASIS
 

Entamoeba histolytica är globalt förekommande. Sjukdomsfall i Sverige beror dock så gott som alltid på smitta utomlands.

 

Ehist.jpg


Smittcykel
 

Amöbiasis sprids genom cystformen av amöban som förorenar livsmedel, exempelvis grönsaker. Uppvärmning över 55°C är tillräckligt för att avdöda cystor. I duodenum omvandlas cystorna till rörliga former, trofozoiter, som ger inflammation, ulceration och små abscesser i colonväggen. Trofozoiter kan även föras med blodet till andra organ, ofta levern med inflammation och abscess-bildning som följd. Före exkretion omvandlas trofozoiter åter till cystor, såvida inte snabb tarmpassage föreligger.

 

Symtom
 

Efter en inkubationstid på 1-2 veckor uppstår en diarré av mycket varierande svårighetsgrad, ibland med slem och blod i faeces och buksmärtor. Feber kan ibland saknas helt. Sjukdomen kan fortsätta som intermittent eller kronisk diarré.

Vid leverabscess är feber vanlig liksom svullnad och smärtor över levern. Eventuell gulsot kan orsakas av abscesser men en kronisk ospecifik hepatit kan även förekomma.

 

Diagnostik
 

Cystor av Entamoeba histolytica i faeces har en storlek på 10-15 µm och innehåller fyra kärnor. Entamoeba dispar är en apatogen cysta som har samma utseende som Entamoeba histolytica och är globalt sett mycket vanligare. Differentiering mellan dessa amöbor kan ske med PCR, vid Smittskyddsinstitutets parasitologiska avdelning. Sådan undersökning kan vara av värde om cystor histolytica/dispar påvisas hos symtomfria patienter.

Trofozoiter kan påvisas i färsk faeces (inom en timme efter provtagning) eller i färskt skrap vid rektoskopi. Om en trofozoit innehåller röda blodkroppar är det en Entamoeba histolytica.

Vid vävnadsangrepp som leverabscess kan i regel antikroppar påvisas serologiskt.

Abscesser i levern kan påvisas med ultraljud, datortomografi eller MR. Då ses i regel hög SR och stegring av alkalisk fosfatas. Före kirurgisk åtgärd vid oklar process i levern (även punktion) är det viktigt att med anamnes och serologi utesluta möjligheten av amöbaabscess, som behandlas medicinskt.

 

Behandling
 

Vid amöbadysenteri ges metronidazol oftast oralt i en dos av cirka 2 g/dygn till vuxen, barn 30 mg/kg/dygn under åtta dagar. Vid leverabscess ges samma behandling, men vid svår infektion användes ofta en kombination med klorokinfosfat och doxycyklin.

Efter akut behandling har diloxanidfuroat ofta använts för att eliminera cystor från tarmen och även getts till asymtomatiska bärare av cystor. Före sådan behandling bör man vara säker på att cystorna ej är av arten Entamoeba dispar. Tabl Diloxanide (licensprep) á 500 mg, ges 1 x 3 i en vecka. 30 tabletter kostade för något år sedan cirka 1400 kr. Leveranstid till apotek för licenspreparat kan variera avsevärt.

Anmälningspliktig sjukdom.


 

GIARDIASIS
 

Giardia intestinalis är globalt förekommande och epidemier från förorenat vatten och livsmedel har förekommit även i Sverige. Cirka 1500 fall diagnostiseras årligen, ofta efter utlandsresor.
 

Giardiacysta_trofozoit.jpg

Smittcykel
 

Även ett fåtal cystor kan vid oralt intag ge infektion, i synnerhet vid nedsatt saltsyresekretion, IgA-brist eller hypogammaglobulinemi. I duodenum och jejunum övergår cystorna i trofozoitform och suger sig fast vid väggens epitelceller. När trofozoiter passerar nedåt i tarmen övergår de i regel i cystform före exkretion. Sexuell spridning av infektion mellan homosexuella kan förekomma.

 

Symtom
 

Efter en inkubationstid på 1-2 veckor uppstår en vattnig diarré, uppspändhet och gasbildning, oftast utan feber. Kronisk infektion med malabsorption och laktosintolerans kan uppstå.

 

Diagnostik
 

Cystor av karakteristiskt utseende och någon gång trofozoiter påvisas i faecesprov.

 

Behandling
 

Till vuxen och barn >25 kg kan en dos tinidazol á 2 g ges, alternativt metronidazol 0,5 g x 2 x 6, barn 10 mg/kg x 3 x 6. Om behandling anses nödvändig under graviditet kan ett licenspreparat paromomycin (Humatin) användas.

Anmälningspliktig sjukdom.


 

POTENTIELLT PATGOGENA PROTOZOER
 

Blastocystis hominis
 

Blastocystis hominis är globalt förekommande, men studier avseende förekomst i Sverige saknas. Infektionen kallas blastocytos. Blastocystis hominis är numera den protozo som oftast påvisas i faecesprover, sålunda fanns den i Göteborg 2007 i 878 prov, de flesta från resenärer.
 

Blastocystis_hominis.jpg
 • Smittcykel
  Cystor i faeces kontaminerar vatten och livsmedel. Efter oralt intag åstadkommer amöboida former en inflammation i slemhinnan i tunntarmen. Före exkretion sker övergång till cystform.
   
 • Symtom
  I vilken utsträckning sjukdom eller enbart bärarskap förekommer är ännu ej klarlagt. Symtom kan utgöras av diarré, gasbesvär, magknip etc och kan ibland kvarstå under lång tid.
   
 • Diagnostik
  Cystor i faeces har karakteristiskt utseende och påvisas vid direktmikroskopi.
   
 • Behandling
  Bör främst ske vid långvariga besvär. Metronidazol 0,5 g x 3 x 10 till vuxen uppges ha god effekt.

Dientamöba fragilis är trots namnet inte en amöba utan en s k flagellat. Den förekommer endast i trofozoitform, någon cystform har ej påvisats. Är ett relativt vanligt fynd, fanns i 320 prov i Göteborg 2007. Kan ge diarré. Metronidazol eller tetracyklin har använts för behandling.

Cryptosporidium hominis och parvum är protozoer som kan ge diarré hos människa och djur. De kan ge infektioner vid immunosuppression, men även hos helt friska personer, särskilt vid spridning via dricksvatten. Vattenburna epidemier har nyligen inträffat i Östersund och Skellefteå. Se behandlingsöversikt:
 

Cryptosporidie-infektion, cryptosporidios


Cyclospora cayetanensis förekommer globalt, men sannolikt ej i Sverige. Kan ge diarrésjukdom, cyclosporios. Anges som vanlig orsak till diarré i Latinamerika, men också i USA (där spridning med kontaminerade importerade livsmedel observerats). Diagnos: cystor i faeces. Trimetoprim-sulfa har använts för behandling, men är inte alltid effektivt.

Isospora belli, Balantidium coli. Dessa organismer kan ge diarré, men är ovanliga. Information finns på Smittskyddsinstitutets hemsida (länk).


Vid kvarstående besvär trots behandling av potentiellt patogena protozoer bör övervägas om besvären har annan orsak, exempelvis tarmsjukdomar såsom ulcerös colit eller Mb Crohn.

Apatogena intestinala protozoer
Utöver Entamoeba dispar som redan omnämnts anges följande protozoer vara apatogena:

 • Entamoeba hartmanni
 • Entamoeba coli
 • Endolimax nana
 • Iodamoeba bütschlii
 • Chilomastix mesnii

 

EFTERKONTROLL
 

Vid nämnda protozoinfektioner behövs i regel ingen efterkontroll med faecesprov vid symtomfrihet. Amöbiasis kan möjligen vara ett undantag eftersom sena kliniska recidivinfektioner hos bärare kan förekomma.

 


ICD-10

Amöbainfektion, ospecificerad A06.9
Akut amöbadysenteri A06.0
Leverabscess orsakad av amöba A06.4
Giardiasis A07.1
Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad A07.9

 
Copyright © Internetmedicin 2014
ID: 1574

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Protozoinfektioner i mag- tarmkanalen

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.


LÄKARE

Läkare geriatrik/allmänmedicin
Primärvård VC


Legitimerad läkare
Flyktingmedicinskt centrum


Läkare, Vårdhygien
NU-sjukvården, Område Medicin och Akut, Infektionskliniken, Trollhättan


ST-läkare
Strokeenheten, Oskarshamns sjukhus


Specialistläkare/ Överläkare
Rehabcentrum Gotland


Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken


Specialistläkare/ Legitimerad läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, GLA, Palliativa sektionen


Specialistläkare
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Lerum, Södra Älvsborgs Sjukhus


Strokeläkare
Kungälvs Sjukhus, Geriatrik- och rehabiliteringskliniken
AT-LÄKARE

Läkare
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
ÖVRIGT

Klinikchef
Folktandvården, Specialkliniken för sjukhustandvård/oral medicin Göteborg
annons