Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp
Författare Med dr, överläkare , Infektionskliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra
Granskare Professor Lars Hagberg, Infektion/Göteborgs Universitet
Uppdaterad 2018-01-21
Specialitet Infektion, Kardiologi
Skriv utBAKGRUND
 

Profylax med antibiotika för att förhindra uppkomst av endokardit efter invasiva ingrepp har givits i mer än 60 år. Rekommendationerna har varierat avseende vilka patientkategorier och typer av procedurer som inkluderats men har i huvudsak gällt förebyggande antibiotika vid odontologiska ingrepp till patienter med predisponerande tillstånd i hjärtklaffar i form av avvikande klaffanatomi och/eller inopererat material. Detta ska ses mot bakgrund av att bakterier från munhålans normalflora länge var den dominerande orsaken till endokardit. Vanligaste bakterien vid endokardit idag är S. aureus med förmodad ingångsport via huden utan korrelation till tandstatus. Munhålestreptokocker orsakar dock fortfarande ca 25 % av alla endokarditer i Sverige och är i andra delar av världen fortfarande den dominerande orsaken till endokardit.

Den teoretiska rationalen för att ge antibiotikaprofylax till patientgrupper med förhöjd incidens av endokardit är att risken för ingreppsrelaterad bakteriemi, och sekundärt till detta utvecklande av endokardit, kan minskas med förebyggande antibiotika inför enskilda tandingrepp. Att detta samband kan påverkas av antibiotikaprofylax är dock inte visat i prospektiva studier. Studier har däremot visat att bakteriemi med ursprung i munhålan är vanligt även vid vardagliga aktiviteter som tandborstning, användande av tandtråd och tuggning med en sammanlagd exponeringstid som vida överstiger den kortvariga bakteriemi som kan uppkomma efter ett invasivt ingrepp i munhålan 1. Huruvida graden av bakteriemi vid odontologiska ingrepp respektive vardagliga aktiviteter såsom tandborstning påverkar risken för endokardit är inte tillfredställande belyst.

De case-controlstudier som finns är små och utesluter inte att antibiotikaprofylax kan ha effekt men visar mer entydigt att endast en mycket liten andel av alla endokarditer skulle kunna förebyggas med antibiotikaprofylax, även om denna antogs vara 100% effektiv för att förhindra bakteriemi efter munhåleingrepp. Retrospektiva studier och studier av endokarditincidens i administrativa databaser efter förändrade rekommendationer ger varierande resultat 2, 3. Däremot minskar god tandvård och ett välskött tandkött risken att insjukna i endokardit. Likaså har personer där god kirurgisk korrektion skett av kongentiala vitier lägre förekomst av endokardit än de som inte blivit opererade.

Endokarditrofylaxens omfattning har, mot bakgrund av det bristande evidensläget, successivt förändrats. I Storbritannien togs de generella rekommendationerna om antibiotikaprofylax vid riskingrepp i munnen bort 2008 i kliniska guidelines publicerade av NICE (National Institute for Clinical Excellence). Denna rekommendation kvarstod vid revision 2015 men är mycket omdebatterad 4. Europeiska och amerikanska guidelines rekommenderar fortfarande endokarditprofylax vid vissa odontologiska ingrepp hos patienter med hög risk för att utveckla endokardit och där förloppet kan förväntas bli komplicerat 5,6. Profylax rekommenderas däremot inte längre vid urogenitala eller gastrointestinala ingrepp i internationella guidelines.

Under 2012 publicerade Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten nya behandlingsrekommendationer om antibiotikaprofylax i tandvården i Sverige 7. Dessa betonar att ett gott munhålestatus och förebyggande tandvård är avgörande för att minska risken för endokardit och fastslår att generell profylax med antibiotika för att förhindra uppkomst av endokardit efter ingrepp i munhålan inte längre rekommenderas i Sverige. Denna rekommendation har kritiserats och vid ett uppföljande expertmöte 2015 formulerades ett tillägg som konstaterar att evidensläget är svagt och understryker att profylax kan ges efter individuell bedömning av ansvarig läkare 8. Vikten av fortsatt uppföljning av nya data betonas också.

Ingen skillnad i förekomst av endokardit orsakad av munhålebakterier har kunnat ses i det svenska endokarditregistret efter 2012 men antalet patienter är än så länge för litet för att kunna fastslå detta.


 

REKOMMENDATION
 

Ett gott munhålestatus och förebyggande tandvård är av avgörande betydelse för att minska risken för endokardit.

Rutinmässig antibiotikaprofylax för att förebygga infektiös endokardit i samband med odontologiska ingrepp rekommenderas inte till någon patientkategori.

Efter individuell bedömning av ansvarig läkare kan dock antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit övervägas till patienter med hög risk för endokardit, definierat enligt European Society of Cardiology (ESC 2015):
 

 • Hjärtklaffprotes eller främmande material använt för klaffreparation
   
 • Tidigare endokardit
   
 • Cyanotiska hjärtvitier som inte reparerats eller med kvarstående klaffläckage eller shunt postoperativt.

Ansvarig läkare ansvarar i dessa fall för att patienten och dennes tandläkare/tandhygienist erhåller information om att antibiotikaprofylax mot endokardit bör ges.

Ingrepp där antibiotikaprofylax enligt tillägget ovan kan vara aktuellt är:
 

 • Tandextraktion
   
 • Subgingival depuration ("tandstensskrapning")
   
 • Dentoalveolär kirurgi


BEHANDLING


Preparatval om profylax skall ges:
 

 • Förstahandsval:
  amoxicillin 2 g (barn 50 mg/kg) som peroral engångsdos 30-60 minuter före ingrepp
   
 • Penicillinallergi:
  klindamycin 600 mg (barn 15 mg/kg) som peroral engångsdos 30-60 minuter före ingrepp

Länk till behandlingsöversikt Endokardit, infektiösICD-10

Akut och subakut infektiös endokardit I33.0

 

Referenser
 

 1. Lockhart, P.B., et al., Bacteremia associated with toothbrushing and dental extraction. Circulation, 2008. 117(24): p. 3118-25. Länk
   
 2. Glenny, A.M., et al., Antibiotics for the prophylaxis of bacterial endocarditis in dentistry. Cochrane Database Syst Rev, 2013. 10(10): p. CD003813. Länk
   
 3. Dayer, M., Thornhill, M. Is antibiotic prophylaxis to prevent infective endocarditis worthwhile? J Infect Chemother 24 (2018) 18-24. Länk
   
 4. NICE guidelines: Prophylaxis against infective endocarditis prophylaxis. National Institute for Health and Clinical Excellence Issued March 2008, last modified September 2015
   
 5. Habib, G., et al., 2015 ESC Guidelines for the management of infective endocarditis: The Task Force for the Management of Infective Endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC). Endorsed by: European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM). Eur Heart J, 2015. 36(44): p. 3075-128. Länk
   
 6. Wilson, W., et al., Prevention of infective endocarditis: guidelines from the American Heart Association: a guideline from the American Heart Association Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, and the Council on Clinical Cardiology, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, and the Quality of Care and Outcomes Research Interdisciplinary Working Group. Circulation, 2007. 116(15): p. 1736-54. Länk
   
 7. Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården - ny rekommendation (Läkemedelsverket). Länk
   
 8. Antibiotikaprofylax för att förebygga endokardit i samband med odontologiska ingrepp (Läkemedelsverket). Länk
Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 1371

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Endokarditprofylax vid odontologiska ingrepp

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Hej, du som vill göra ST i allmänmedicin!
Region Kronoberg


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT-läkare
Kullberska sjukhuset


Forskar AT
Norra sjukvårdsregionen


AT-läkare
Centralsjukhuset Kristianstad


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT-läkare
Blekingesjukhuset Karlshamn


AT- läkare
Kalix sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


Läkare
till palliativt team i Norra Hälsingland


SJUKSKÖTERSKOR SOM VILL VARA MED OCH UTVECKLA!
Skaraborgs Sjukhus, Område Kirurgi, K2


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT- läkare
Region Jönköping


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT- läkare
Gällivare sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Kiruna sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


AT-läkare
Lycksele Lasarett


AT-läkare
Lasarettet Trelleborg


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT- läkare
Enköpings lasarett

annons
annons