Internetmedicin.se använder cookies för att kunna erbjuda en så bra tjänst som möjligt. Läs mer

Borrelia
Författare Professor , Infektion/Göteborgs Universitet
Granskare Docent Jonas Hedlund, Infektionskliniken/Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Uppdaterad 2017-05-04
Specialitet Infektion
Skriv ut
annonsBAKGRUND
 

Borrelia burgdorferi är en bakterie (spiroket) som sprids av fästingar. Fästingar finns i stor mängd i södra och mellersta Sverige, men är ovanligare norr om Dalälven. Borreliainfektioner uppträder huvudsakligen mellan maj och december.

Efter ett fästingbett kan lokala infektioner i huden uppträda, vanligen erytema migrans. Andra mer sällsynta hudmanifestationer är akrodermatit och lymfocytom. Bakterien kan spridas till nervsystemet även utan föregående klinisk hudinfektion och orsaka neuroborrelios. Artrit med svullnad och värk i stora leder, vanligtvis knäleder, förekommer, men är sällsynt i Sverige.
 

Kardit orsakad av borrelia burgdorferi kan ge rytmrubbningar (t ex AV-block) men är likaså mycket sällsynt i Sverige.

Borreliabakterien är känslig för penicillin (Kåvepenin) och mycket känslig för doxycyklin (Doxyferm). Lokala hudinfektioner behandlas oftast med peroralt penicillin, medan mer allvarliga djupa infektioner behandlas med peroralt doxycyklin.

Vid hudrodnad efter fästingbett som överstiger 5 cm i diameter rekommenderas antibiotikabehandling. Vid vanliga fästingbett informeras patienten att återkomma om hudrodnad ökar i storlek eller om neurologiska symtom tillstöter.

Antibiotika rekommenderas ej rutinmässigt vid vanliga okomplicerade fästingbett. Genomgången infektion ger inte upphov till naturlig immunitet.


 

ERYTEMA MIGRANS
 

Symtom och klinisk bild


Erytemet börjar som en homogen ljusröd eller blåröd rodnad i hudens plan 1-4 veckor efter fästingbett. Efter en tid klarnar rodnaden centralt och antar en ringform, som långsamt växer i storlek. Atypiska fall förekommer mer sällan som hudrodnad utan övergång i ringform eller som vätskande hudulceration.

Vanligtvis förekommer inga lokalsymtom, men några patienter upplever klåda och sensibilitetstörningar över rodnaden.

Knappt 10 % av patienterna utvecklar multipla erytem. Detta, liksom feber, anses utgöra tecken på disseminerad infektion med ökad risk för spridning till andra organ.

Bilderna nedan visar hur erytema migrans kan se ut.
 

Erytema migransErytema migransErytema migransErytema migrans


Diagnostik
 

 • Kliniska bilden
 • Inga blodprover är till hjälp för diagnosen
 • Antikroppstitern är ofta negativ


Differentialdiagnostik

 • Bettreaktion (försvinner inom 1 vecka)
 • Kontaktallergi
 • Svampdermatoser
 • Erysipelas
Se även översikt: Akut artrit, differentialdiagnoser


BehandlingAKRODERMATIT
 

Symtom och klinisk bild


Kronisk hudsjukdom som utvecklas sakta under loppet av månader och år. Patienterna får blåröda hudförändringar som uppträder solitärt eller i fläckform, vanligast på fötterna och benen. Svullnad förekommer ofta. Efter årslånga infektioner utvecklas hudatrofi. Perifer neuropati i anslutning till det drabbade hudområdet är inte ovanligt.


 

AkrodermatitAcrodermatit på hand

Bild: Anders StrömbergDiagnostik
 

 • Klinisk bild
 • Borreliaserologi - mycket höga antikroppstitrar!
 • Vid tveksamhet - biopsi


Differentialdiagnostik

 • Cirkulatorisk insufficiens


Behandling


LYMFOCYTOM
 

Symtom och klinisk bild


Blåröd tumörliknande uppdrivning ofta på örsnibb eller bröstvårta.


Diagnostik

 • Borreliaserologi + biopsi


Behandling
 

 • Som vid akrodermatit, se ovanNEUROBORRELIOS
 

Borreliabakterien kan spridas från fästingen till kroppens nervsystem utan hudinfektion 1-2 veckor efter bettet (ej efter månader till år). Bakterien kan också spridas via hudinfektionen erythema migrans. Tiden mellan bett och neurologiska symtom kan då förlängas.

Smärtor, kranialnervspareser och sensibilitetsrubbningar är vanliga symtom vid neuroborrelios. Insätts antibiotikabehandling efter ett par veckors sjukdom brukar symtomen börja klinga av efter 1 veckas behandling och successivt minska inom ett par veckor till någon månad.

Har sjukdomen pågått under flera månader finns risk för kvarstående neurologiska skador framför allt hos äldre personer, trots att infektionen bekämpats.

Lumbalpunktion är ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel. Vid oklar akut smärta under sommar och höst bör lumbalpunktion övervägas. Smärtan beskrivs mest intensiv nattetid. Analys av likvor kan också vara av värde för att bedöma effekt av behandling, om tveksamhet uppstår.

 

Symtom och klinisk bild


Radikulitsymtom och meningitsymtom förekommer samtidigt eller var för sig.

 • Meningitsymtomen yttrar sig som huvudvärk, nackvärk, trötthet, aptitlöshet och ibland kräkningar.
   
 • Radikulitsymtomen kan vara både sensoriska och motoriska. Alla nervsegment kan drabbas, men kranialnerverna och speciellt facialisnerven är typisk lokalisation för radikulit.
   
 • Smärtan dominerar bland sensoriska symtom. Den är neuralgiskt intensiv och svårbehandlad med analgetika.

Beroende på lokalisation misstolkas ibland orsaken till smärta. Exempel på feldiagnoser kan vara lumbago-ischias, gallstenssmärtor, hjärtinfarkt, gastrit-ulcus.

Ensidig facialispares är vanligast bland de motoriska symtomen. Svåra fall av hemipares och tetrapares är sällsynta.

 

Diagnostik

 • Anamnes på fästingbett eller erytem förekommer i knappt hälften av fallen.
   
 • Lumbalpunktion med bestämning av celltal och antikroppshalt skall alltid utföras vid misstanke på neurologisk sjukdom.

I likvor ses förhöjt antal mononukleära celler. Antikroppshalten blir efter en tid positiv i likvor och blod, men kan utvecklas långsamt och dröja 4-8 veckor efter symtomdebut. Om patienten haft mer än 8 veckors oklara neurologiska symtom och det föreligger en negativ IgG-borrelia-titer i serum, kan neuroborrelios uteslutas i majoriteten av fallen.

Ospecifika förhöjda antikroppshalter i serum förekommer i ökad frekvens med stigande ålder i normalpopulationen. Förhöjda IgM-koncentrationer hos vuxna är ofta falskt positiva. Isolerad IgM-stegring och normalt IgG-värde hos patienter med lång anamnes tyder ej på borreliainfektion. Vid tveksamma fall kan en lumbalpunktion behöva utföras för att få säkrare diagnos.

 

Differentialdiagnos
 

 • Virusmeningit
 • Lumbago-ischias och andra smärttillstånd
 • Hjärntumör


Behandling
 

 • Vuxna, peroralt doxycyklin (Doxyferm) 100 mg, 2 tabletter 1-2 ggr dagligen i 10-14 dagar. Den kortare tiden, 10 dagar, kan användas vid dosering i det högre intervallet. I dessa fall rekommenderas dosreduktion (300 mg dagligen) vid vikt under 50 kg. Alternativt ceftriaxon (Rocephalin) 2 g x 1 i.v. i 14 dagar.
   
 • Barn > 8 år doxycyklin 4 mg/kg/dygn i 10 dagar.
   
 • Barn < 8 år intravenöst ceftriaxon (Rocephalin) 50-100 mg/kg/dygn i 10 dagar. Vid pc+cefalosporin-allergi rekommenderas oralt doxycyklin även till barn under 8 år. Risken för biverkningar av doxycyklin är sannolikt mycket liten, därför kan det vara ett alternativ även till barn under 8 år som av praktiska eller andra skäl inte vill genomgå intravenös behandling. Nya studier har inte påvisat någon risk för missfärgade tänder när doxycyklin ges i korta kurer till barn, se referens nedan Todd et al 2015.

Många veckors/månaders behandling som praktiseras i en del länder, t ex Tyskland och Norge mot s k kronisk borrelios har ingen vetenskapligt dokumenterad effekt. I de flesta fall är diagnosen fel eller också orsakas symtomen av kvarstående neurologiska skador utan aktiv infektion.

 

BORRELIAARTRIT
 

Akut eller återkommande ledsvullnad i en eller flera stora leder. Knäled typiskt.

Andra rimliga orsaker ska vara uteslutna. Ger höga IgG-titrar mot borrelia. PCR i ledvätska kan säkerställa diagnosen. Förbättring av besvären skall ske efter behandling om rätt diagnos.


Behandling
 

PROFYLAX
 

Profylax mot borreliainfektioner:

 • Vaccin saknas.
 • Täckande klädsel vid vistelse i område med fästingar.
 • Insektsrepellenter innehållande N,N-diethyl-3metylbenzamide (DEET). 

ICD-10

Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi A69.2
Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01
A692 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes

Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes G01
A692 Meningit vid bakteriesjukdomar som klassificeras annorstädes


 

Sjukskrivning

Länk till försäkringsmedicinskt beslutsstöd från Socialstyrelsen:

A69 Andra spiroketinfektioner


Behandlingsrekommendation
 

Rekommenderad läkemedelsbehandling enligt Läkemedelsverket


Referenser


Fästingburen Borrelia-infektion, Hagberg L. Läkartidningen volym 92, nr 8 sid 729-731, 1995.

Karlsson et al, Comparison of intravenous penicillin G and oral doxycycline for treatment of Lyme neuroborreliosis. Neurology 43: 169-175, 1993.

Dotevall L, Hagberg L. Successful oral doxycycline treatment of Lyme disease-associatied facial palsy and meningitis. Clin Infect Dis. 28:569-574, 1999.

Todd et al, No visible dental staining in children treated with doxycycline for suspected Rocky Mountain spotted fever. J Pediatr 2015;166:1246-51
 

Copyright © Internetmedicin 2018
ID: 107

Kommentera >>
Behandlingsöversikt: Borrelia

 
 
 
   Du måste vara inloggad för att skriva ut.
Logga in eller registrera dig gratis här.

Den här sidan kan inte skrivas ut på vanligt sätt.
Använd istället knappen Skriv ut (symbolen med skrivare) uppe till höger på sidan.

Endast registrerade användare har tillgång till utskriftsfunktionen.

Så här registrerar du dig och skriver ut:
1. Registrera dig (kostnadsfritt). Klicka på länken Ny användare uppe
till vänster på sidan och följ instruktionerna.
2. Ditt lösenord skickas till din e-postadress.
3. Logga in.
4. Gå till önskad behandlingsöversikt.
5. Klicka på knappen "Skriv ut" längst upp till höger på sidan.
6. Ett nytt fönster öppnas. Utskriftsdialogen visas, klicka på Skriv ut.
Anestesiolog, kirurg eller ortoped? Jobba en kort tid i Mali!
Försvarsmakten


Legitimerade läkare sökes till KRY
Högtillgänglig vård


AT- läkare
Hudiksvalls sjukhus


AT- läkare
Sunderby sjukhus


AT- läkare
Kiruna sjukhus


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Affektivt team!


AT-läkare
Alingsås Lasarett


Specialistläkare
till Psykiatrimottagning Centrum, Neuropsykiatriskt team!


AT-läkare
Östersunds sjukhus


AT- läkare
Blekingesjukhuset Karlskrona


AT-läkare
Hässleholms sjukhus


Sommarvikariat som undersköterska, biomedicinsk analytiker och medicinsk sekreterare
till Region Gävleborg


Enhetschef
till IVA och Uppvakningsenheten i Helsingborg


AT- läkare
Nyköpings lasarett


Överläkare
Verksamhetsområde psykitri


AT-läkare
Skellefteå Lasarett


AT-läkare
Visby lasarett


AT-läkare
Lasarettet i Landskrona


AT- läkare
Piteå Sjukhus


AT-läkare
Norrlands universitetssjukhus


AT- läkare
Kungälvs sjukhus


AT- läkare
Gävle sjukhus


AT-läkare
Nu- sjukvården


AT-läkare
Ängelholms sjukhus


AT-läkare
Sahlgrenska Universitetssjukhuset


AT- läkare
Södra Älvsborgs Sjukhus


AT-läkare
Helsingborgs lasarett


AT-läkare
Lasarettet i Ystad


AT- läkare
Skaraborgs Sjukhus


AT-läkare
AT i Region Örebro

annons